ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số 68-TB/ĐU-BTC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v viết bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Hướng dẫn số 47-HD/TW về hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019 của Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Thực hiện Chương trình khóa học Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng:

Ban Tổ chức lớp học thông báo và đề nghị học viên sau khi kết thúc Chương trình học cần phải hoàn thành bài thu hoạch để làm căn cứ công nhận kết quả học tập và là điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình học lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức tại Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Yêu cầu:

- Bài thu hoạch được viết bằng tay trên khổ giấy A4, tối thiểu 6 trang, đóng bìa màu xanh điền đày đủ thông tin (theo mẫu) và phải đảm bảo có phần trả lời cho cả 3 câu hỏi, cuôi bài làm phải có chữ ký và ghi rõ họ tên người làm bài.

-  Đảng viên nộp bài về về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 106 Nhà Hành chính) và ký vào danh sách nộp bài trước 17h00 ngày 28/6/2019 (Lưu ý: Chữ ký người làm bài phải khớp với chữ ký trong danh sách nộp bài và danh sách ký điểm danh các buổi học.

 

Nơi nhận:

- Chi ủy các chi bộ (để thực hiện);

- Học viện lớp 130A (để thực hiện);

- Lưu VPĐU.

T/M. ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

 

 

 

TS. Vũ Ngọc Huyên