Khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 6 năm 2019

 Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn xác định việc kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển Đảng. Vì vậy, công tác phát triển, bồi dưỡng đảng viên mới trong đội ngũ cán bộ, viên chức và sinh viên luôn được Học viện Nông nghiệp Việt Nam coi trọng. Nhằm đẩy mạnh chất lượng công tác đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, viên chức, sinh viên Học viện, sáng ngày 19/6/2019, tại hội trường A – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 6 năm 2019. 

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, TS. Vũ Văn Tuấn – Phó Trưởng ban CTCT&CTSV, ThS. Đỗ Thị Kim Hương – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện cùng hơn 300 đồng chí cán bộ, viên chức, sinh viên là quần chúng ưu tú được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
 
Toàn cảnh buổi lễ 
Phát biểu tại lễ khai mạc, GS.TS. Phạm Văn Cường đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Tham gia hàng ngũ của Đảng là quá trình liên tục, đòi hỏi mỗi học viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mở ra, không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các đồng chí học viên trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình các học viên thực hiện công tác tại Học viện.
 
 GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ 
Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được học các chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... 
Các đảng viên mới sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng tham quan Nhà Truyền thống Học viện
 
Lớp bồi dưỡng dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức trong thời gian từ ngày 15/6 - 19/6/2019. 
Khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 6 năm 2019