Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc taNhững thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại, có tầm vóc quốc tế mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 89 năm qua đã khẳng định vai trò, công lao to lớn của Đảng và để lại nhiều bài học có giá trị lý luận, thực tiễn vô cùng quý báu cho Đảng và nhân dân ta.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03 tháng 02 năm 1930

 

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hoạt động đoàn thể như: rà soát nội dung, cấu trúc, chương trình đào tạo; thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, cơ khí, bảo quản, kinh tế…; đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học, các tổ chức trong khu vực và trên thế giới; đấu thầu và thực hiện thành công nhiều chương trình, đề tài, dự án trong nước và quốc tế; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khu giảng đường và phòng thí nghiệm trọng điểm đạt chuẩn ISO; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để trao học bổng và giải quyết việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp; chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đổi mới nội dung, phương pháp tập hợp thành viên và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua…

 

Đảng ủy Học viện lãnh đạo hoạt động hợp tác quốc tế giành nhiều thắng lợi

 

Đảng ủy Học viện lãnh đạo hoạt động nghiên cứu khoa học giành nhiều thắng lợi

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, cán bộ, viên chức, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã“đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng, để tiến bộ mãi”, ra sức thi đua giảng dạy, học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế…, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Cán bộ, giảng viên Học viện ra sức thi đua giảng dạy

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, GS.TS Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy khẳng định: năm 2019, Đảng ủy Học viện tiếp tục lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện sứ mạng của Học viện là “Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước”.