ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 322 -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

 

            Căn cứ Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Đảng ủy Khối về việc Hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

Đảng ủy Học viện thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

1.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 8h00-11h30 ngày 01 tháng 12 năm 2021 (Thứ 4);

- Địa điểm: Hội trường C (Nhà Hành chính) và Online qua Zoom

1.2. Thành phần tham dự

Toàn thể cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên và BCH các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên của Học viện.

2. Yêu cầu của đảng uỷ đối với cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị

2.1. Học tập trung tại Hội trường C

Thành phần gồm các đồng chí Đảng ủy viên, Lãnh đạo Học viện, Bí thư các chi bộ có trụ sở làm việc tại khu nhà Hành chính Học viện, Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp Học viện.

2.2. Học online qua Zoom

- Thành phần gồm toàn thể đảng viên và lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và ủy viên BCH các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên (bao gồm cả Trưởng đơn vị không phải là đảng viên)

-  Link Zoom tham dự:

https://us02web.zoom.us/j/89588511140?pwd=OHlvcS9UQ0tqbnc5OEtwem4xcTJudz09

(ID: 895 8851 1140; Mật mã: Hvnn2021)

            * Hoặc quét mã QR sau để tham dự:

leftcenterrightdel
 

            - Quy định khi tham dự lớp học online:

            + Đặt tên khi tham gia Zoom theo cú pháp: “Tên Chi bộ viết tắt_Họ và tên

            VD: KT&PTNT_Nguyen Van A hoặc SV Co Dien_Pham Thi Trang.

            + Người tham gia phải giữ gìn trật tự để không ảnh hưởng đến lớp học; ăn mặc lịch sự; bật camera và tắt mic trong suốt quá trình tham dự (chỉ được bật mic khi báo cáo viên hoặc BTC mời phát biểu).

2.3. Bài thu hoạch

Cán bộ, đảng viên sẽ phải làm bài thu hoạch dưới hình thức trắc nghiệm online trong 25 phút vào cuối buổi học nghị quyết (Ban tổ chức sẽ gửi link làm bài vào cửa sổ chat của Zoom).

2.4. Phương thức đánh giá đối với người tham dự

Thông qua việc điểm danh và làm bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm online trong 25 phút.

Trên đây là Thông báo về việc tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Học viện yêu cầu Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Học viện thông báo, quán triệt đến toàn thể đảng viên, viên chức thuộc thành phần tham dự thực hiện nghiêm thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- ĐUK (để b/c)

- ĐUHV; (để c/đạo)

- BTG ĐU, CUCB; (để t/hiện)

- Lưu VPĐU;

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Vũ Ngọc Huyên