ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 55 -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

           

THÔNG BÁO

V/v mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

 

Thực hiện chương trình công tác phát triển đảng của Đảng bộ Học viện năm 2019, Đảng ủy tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” vào tháng 6/2019.

1. Đối tượng tham dự

          Quần chúng ưu tú (đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây) được chi bộ giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

1.1. Tiêu chuẩn chung

- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của Học viện và các tổ chức chính trị - xã hội;

- Có ý thức phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng  lãnh đạo;

- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, gương mẫu trong công tác học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động của học viện, đơn vị, khoa chủ quản và các tổ chức chính trị xã hội, có tinh thần cao trước tập thể và quần chúng được tín nhiệm;

- Không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. Đối với các trường hợp vi phạm bị khiển trách, căn cứ vào mức độ vi phạm, thời hạn kỷ luật và ý thức sửa chữa khuyết điểm sau vi phạm, Đảng ủy Học viện sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp.

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể

- Đối với cán bộ, viên chức: Có ít nhất 01 năm công tác tại Học viện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị.

- Đối với sinh viên: Điểm trung bình chung học kỳ 1 năm học 2018-2019 đạt từ 2.5 trở lên (theo thang điểm 4), không có học phần bị điểm F; Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019 đạt từ 70 điểm trở lên.

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức

Từ ngày 15/6/2019 đến 21/6/2019 tại Hội trường A

Đảng ủy yêu cầu Chi ủy các chi bộ thông báo đến các Công đoàn bộ phận/ Liên chi đoàn, Chi đoàn để họp xét và giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, Chi bộ tổng hợp danh sách các quần chúng ưu tú được Công đoàn bộ phận/ Liên chi đoàn, Chi đoàn giới thiệu lên; rà soát lại danh sách (theo tiêu chuẩn quy định) nộp về Văn phòng Đảng ủy (theo mẫu đính kèm) trước 17 giờ ngày 07/6/2019.

Yêu cầu chi bộ nộp 01 bản danh sách tổng hợp có chữ ký của đại diện Chi ủy chi bộ về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 106 Nhà Hành chính, ĐT: 04.62617513) và 01 bản điện tử qua hộp thư vpdanguy@vnua.edu.vn.

Đảng ủy đề nghị Chi ủy các chi bộ nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- ĐU khối các trường ĐH, CĐ (để báo cáo);

- ĐUV, Các Ban của Đảng ủy;

- Chi ủy các chi bộ (để thực hiện);

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

 

 đã ký 

 

GS.TS. Nguyễn Thị Lan