ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 55- TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019

 

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về thực hiện Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2019 và đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019, cụ thể như sau:

+ Đảng viên giữ các chức vụ sau đây phải làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 (theo mẫu) gửi về các chi bộ:

- Đảng ủy; Ban Giám đốc; Thường trực Hội đồng Học viện

- Chi ủy; bí thư, phó bí thư chi bộ (đối với các đơn vị không có chi ủy)

- Trưởng, phó khoa, ban và tương đương; trưởng, phó bộ môn và tương đương

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Học viện

- Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Học viện

+ Chi bộ tập hợp bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 gửi về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 106 Nhà Hành chính) trước 17h00 ngày 10/6/2019.

Đảng ủy Học viện yêu cầu các chi bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- ĐUK các trường ĐH, CĐ Hà Nội (để báo cáo);

- Các đồng chí ĐUV (để thực hiện);

- Chi bộ (để thực hiện);

- BCH công đoàn Học viện (để thực hiện);

- BCH Đoàn Học viện (để thực hiện);

- BCH Hội Sinh viên Học viện (để thực hiện);

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

TS. Vũ Ngọc Huyên