THÔNG BÁO

 


Kính gửi:  Chi ủy các chi bộ trực thuộc

Theo thông báo số 54-TB/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Học viện về việc mở lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng” năm 2019.

Căn cứ danh sách các chi bộ giới thiệu, Đảng uỷ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thông báo triệu tập 310 quần chúng ưu tú đã được xét và giới thiệu tham dự lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng” (theo danh sách đính kèm).

- Thời gian học: Từ ngày 15/6/2019 đến ngày 20/6/2019

+ Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

+ Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30.

- Địa điểm học: Tại Hội trường A, giảng đường Nguyễn Đăng –

Đảng ủy yên cầu Chi ủy các chi bộ thông báo và tạo điều kiện cho học viên của đơn vị tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./.

Lưu ý: Đề nghị học viên lớp học mang theo thẻ cán bộ, thẻ sinh viên khi đến lớp học và thực hiện theo quy chế lớp học.

 

    

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPĐU.

 

T/M ĐẢNG UỶ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

Đã ký

 

Vũ Ngọc Huyên