ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số 60-TB/ĐU

(V/v nhận khen thưởng

không định kỳ của ĐUK đợt 2 năm 2018)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:

Các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

 

Căn cứ Quyết định số 2915-QĐ/ĐUK, ngày 30/11/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc khen thưởng các đồng chí đảng viên trong toàn khối có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giáo như: học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, thể dục thể thao, quốc phòng an ninh,...được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, các danh hiệu anh hùng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, thành phố; đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế năm 2018"; Đảng ủy Khối đã có quyết định khen thưởng đặc biệt đợt 2 năm 2018 đối với 06/20 đồng chí đảng viên của Đảng bộ (có danh sách kèm theo) đã được Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổng hợp đề xuất lên.

Đảng Bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nhận được quyết đinh và phần thưởng từ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Học viện thông báo đến các Chi bộ và đảng viên được biết để cử đại diện Chi ủy đến nhận về trao cho đảng viên tại cuộc họp Chi bộ.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- ĐUV

-BTC ĐU29

Lưu VPĐU.

TM. ĐẢNG ỦY

Phó Bí thư Thường trực

 

 

 Đã ký

 

 

Vũ Ngọc Huyên