ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số 117 -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, các đề án của Đảng ủy Khối khóa III và các Chương trình hành động của Đảng ủy Học viện khóa XXX

 

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Đảng ủy Khối về "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và các đề án của Đảng ủy Khối khóa III”; Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, các đề án của Đảng ủy Khối khóa III và các chương trình hành động của Đảng ủy Học viện khóa XXX (sau đây gọi chung là nghị quyết); đồng thời vận dụng vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Tuyên truyền, phổ biển sâu rộng trong đảng viên, CBVC, người lao động và người học, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết; từ đó, biến thành hành động cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm góp phần phát triển đất nước.

2. Yêu cầu

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết phải đuợc thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của Đảng, sự đồng thuận cao trong thực hiện của đảng viên, CBVC, người lao động và người học.

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng. Các chi bộ, cán bộ, đảng viên tham dự đầy đủ và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung nghị quyết đã được học tập.

- Việc tổ chức Hội nghị được kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Công tác tuyên truyền nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động bằng nhiều hình thức.

II. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Đối tượng, thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức

* Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo quản lý và toàn thể đảng viên của Học viện.

* Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: ½ ngày, dự kiến sáng thứ 3, ngày 22/6/2021.

- Địa điểm: học tập trung tại Hội trường A và học online.

* Phương thức: Kết hợp học tập trung và online để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó:

- Học tập trung tại HTA: Thành phần gồm các đồng chí Đảng ủy viên, Lãnh đạo Học viện, Chi uỷ chi bộ, Trưởng các đơn vị trực và các tổ chức đoàn thể thuộc Học viện (bao gồm trưởng đơn vị không phải là đảng viên).

- Học online trên nền tảng Ms Team: toàn thể đảng viên và lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện được chia thành 3 lớp: 1 lớp đảng viên và cán bộ lãnh đạo Khối các khoa; 1 lớp đảng viên các Ban, Viện, Trung tâm, Công ty, NXB… và BCH các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên Học viện; 1 lớp đảng viên là sinh viên. 

- Làm bài thu hoạch: Làm bài trắc nghiệm trực tiếp trong 25 phút vào cuối buổi học nghị quyết.

2. Công tác tổ Hội nghị

- Xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị: trước 7/6/2021.

- Chi ủy chi bộ nhận tài liệu học tập Nghị quyết: trước 10/6/2021.

- Chi ủy chi bộ triển khai nội dung kế hoạch tới đảng viên: trước 15/6/2021.

- Mời Báo cáo viên Hội nghị: trước 10/6/2021.

- Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết: sáng 22/6/2021.

- Làm bài thu hoạch online: cuối buổi sáng sáng 22/6/2021.

3. Tài liệu học tập, quán triệt

- Tài liệu nghiên cứu, tham khảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên).

- Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở).

- Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở).

- Tài liệu tìm hiểu một số thuật ngữ trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tài liệu những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

- Các đề án của Đàng ủy Khối khóa III.

- Các Chương trình hành động của Đảng ủy Học viện khóa XXX.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức chỉ đạo chung việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết

* Đảng ủy, các Ban của Đảng ủy

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt, xây dựng Chương trình (hoặc kế hoạch) hành động thực hiện nghị quyết; đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương, thiết thực và hiệu quả.

* Ban Tuyên giáo Đảng ủy

- Thường trực và chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết.

- Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết.

* Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

- Theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết.

- Kiểm tra số đảng viên tham gia Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết.

* Chi ủy các chi bộ

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tinh thần và nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và người học ở đơn vị mình.

- Thông báo, quán triệt, sắp xếp công việc, đôn đốc, nhắc nhở và tổng hợp số liệu đảng viên tham dự, đảng viên tham gia Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết.

- Rà soát, xây dựng chương trình (kế hoạch), các đề án, chuyên đề của Chi bộ/đơn vị để tổ chức thực hiện các Chủ trương của Nghị quyết Đại hội XIII đảm bảo sát với tình hình thực tế, hiệu quả.

- Định kỳ phải tiến hành kiểm điểm tiến độ và thực hiện các chương trình (kế hoạch) đã đề ra. Coi đó là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động ở đơn vị.

2. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết

* Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Chỉ đạo công tác lập kế hoạch tổ chức; tổ chức, triển khai, đánh giá kết quả Hội nghị; Mời báo cáo viên; Ra câu hỏi, đáp án, hướng dẫn làm bài và đánh giá bài thu hoạch.

* Ủy ban Kiểm tra đảng ủy: Kiểm tra, giám sát việc tổ chức, số lượng, thành phần tham dự Hội nghị.

* Ban Công tác CT&CTSV:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, kịch bản khai mạc Hội nghị;

          - Chuẩn bị Hội trường A, âm thanh, ánh sáng, lễ tân, bố trí nước, hoa bục, hoa bàn và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị.

- Làm pano hội nghị, băng rôn tuyên truyền Hội nghị.

          - Thiết lập nhóm lớp online cho đảng viên tham gia Hội nghị;

- Thuê máy quay, máy tính có kết nối mạng và tổ chức các lớp học online trên nền tảng Ms team; quản lý, theo dõi cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị.

- Tiếp đón báo cáo viên; phối hợp Ban tuyên giáo Đảng uỷ ra câu hỏi, đáp án, hướng dẫn làm bài và đánh giá bài thu hoạch.

* Ban Quản lý Cơ sở vật chất:

­­- Cử cán bộ trực quản lý và vận hành hệ thống điện, xử lý sự cố khi cần.

* Bộ phận quản trị mạng:

- Phối hợp cùng Ban CTCT&CTSV tạo các nhóm MS Teams cho các đảng viên tham dự;

-  Kiểm tra hệ thống đường truyền và tín hiệu mạng wifi trong Hội trường A để đảm bảo kết nối mạng ổn định, liên tục trong suốt quá trình Hội nghị diễn ra.

- Bố trí 02 cán bộ trực hệ thống mạng và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình Hội nghị.

* Văn phòng Đảng ủy

- Gửi kế hoạch tổ chức và tài liệu học tập tới các chi bộ; gửi kế hoạch, báo cáo việc tổ chức Hội nghị tới Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội;

- Lập danh sách, thông tin cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị làm cơ sở thiết lập lớp học trên nền tảng Ms team;

- Phát tài liệu cho các chi bộ;

- Tham gia công tác tổ chức, phục vụ Hội nghị; kiểm tra, theo dõi sĩ số.

- Tham gia đánh giá, công bố điểm bài thu hoạch;

- Dự trù và thanh toán kinh phí.

* Chi ủy các Chi bộ

- Triển khai kế hoạch, tài liệu học tập Hội nghị đến cán bộ, đảng viên;

- Cập nhật thông tin liên quan của cán bộ, đảng viên trong chi bộ cho Văn phòng Đảng uỷ và Ban CTCT&CTSV thiết lập lớp học tập nghị quyết online.

- Cử cấp ủy đến nhận tài liệu học tập Nghị quyết tại phòng 101 nhà B vào ngày 9 /6/2021 (Cả ngày);

- Thông báo cho cán bộ, đảng viên chi bộ tham dự Hội nghị;

          - Đôn đốc, quản lý đảng viên tham dự Hội nghị đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ.

* Cán bộ, đảng viên

          - Tham dự Hội nghị nghiêm túc, đầy đủ, đúng giờ.

          - Làm bài thu hoạch và nộp bài theo hướng dẫn.

          Trên đây là Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, các đề án của Đảng ủy Khối khóa III và các Chương trình hành động của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XXX.  Đảng ủy yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên, các Ban của Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ, trưởng các đơn vị, toàn thể đảng viên và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Học viện triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- TT ĐUK, BTG ĐUK (để b/c);

- BCH ĐBHV (để chỉ đạo);

- BTG ĐU, CUCB, các Ban ĐU (để thực hiện);

- CĐHV, ĐTN, HSVHV (để thực hiện);

- Lưu VPĐU;

 

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Thị Lan