ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC HỌC VIỆN

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số:221–KH/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày    tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021

 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC

1. Thời gian

          Dự kiến từ ngày 01/10/2021 đến ngày 10/10/2021, buổi sáng từ 7h20-11h30, buổi chiều từ 13h20-17h30;

2. Địa điểm tổ chức

          Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3. Phương thức: Học online để bảo đảm phòng chống dịch bệnh covid-19.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

1. Tiêu chuẩn

a. Tiêu chuẩn chung

            - Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của Học viện và các tổ chức chính trị, xã hội;

          - Có ý thức phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng lãnh đạo;

          - Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, gương mẫu trong công tác học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động của Học viện, đơn vị, khoa quản lý và các tổ chức chính trị xã hội, có tinh thần cao trước tập thể và quần chúng được tín nhiệm;

          - Không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. Đối với các trường hợp vi phạm bị khiển trách, căn cứ vào mức độ vi phạm, thời hạn kỷ luật và ý thức sửa chữa khuyết điểm sau vi phạm, Đảng ủy Học viện sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp.

b. Tiêu chuẩn cụ thể

          - Đối với cán bộ, viên chức: Có ít nhất 01 năm công tác tại Học viện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị.

          - Đối với sinh viên: Điểm trung bình chung 2 học kỳ trong năm học 2020-2021 đạt từ 2.5 trở lên (theo thang điểm 4), không có học phần bị điểm F; Điểm rèn luyện năm học 2020 – 2021 đạt từ 70 điểm trở lên.

2. Điều kiện

- Được Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lập danh sách cử đi học có chữ ký xác nhận của đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ hoặc danh sách do đồng chí Bí thư chi bộ gửi qua email vpdanguy@vnua.edu.vn đã được Đảng ủy xét và cập nhật trong danh sách triệu tập tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021 của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Trường hợp không được Đảng ủy xét:

+ Đã được Chi ủy chi bộ cử tham gia lớp học bồi dưỡng về Đảng năm 2020 nhưng tự ý bỏ học, nghỉ quá 1/3 số buổi học không có lý do hoặc không tham gia lớp học mà không có sự đồng ý của chi bộ hoặc Ban tổ chức lớp học;

+ Đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020 nhưng không đủ điều kiện dược cấp giấy chúng nhận do không viết và nộp bài thu hoạch cuối khóa, hoặc nhờ người khác đi học hoặc bài thu hoạch hộ.

3. Chương trình học

LSTT

Nội dung

Báo cáo viên

Sáng

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản
Việt Nam

Khoa KH &XH

Chiều

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Khoa KH &XH

Sáng

Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ đảng cộng sản Việt Nam

HVCTQG Hồ Chí Minh

Chiều

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

HVCTQG Hồ Chí Minh

Sáng

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên ĐCSVN

HVCTQG Hồ Chí Minh

Chiều

Chuyên đề: - Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tham quan nhà Truyền thống Học viện và tượng đài danh nhân trong khuôn viên Học viện

- Hướng dẫn viết bài thu hoạch

Ban CTCT&CTSV

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tuyên giáo Đảng ủy

- Chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai lớp học;

- Chỉ đạo công tác đánh giá kết quả lớp học;

- Tham mưu cho Đảng ủy lựa chọn, mời và đón tiếp báo cáo viên, đại biểu ĐBK về dự khai mạc và lên lớp cho lớp học.

- Ra câu hỏi, đáp án, hướng dẫn viết bài và đánh giá bài thu hoạch

2. Ban Công tác CT&CTSV

- Lập kế hoạch tổ chức lớp học;

- Xây dựng lịch chi tiết tổ chức lớp học;

- Xây dựng các kế hoạch, lịch làm việc liên quan;

- Xây dựng kịch bản khai mạc lớp học;

- Sắp xếp lịch và mời báo cáo viên;

- Truyền thông về công tác phát triển Đảng liên quan đến lớp học;

- Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy để thiết lập nhóm lớp online cho lớp học;

- Chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho công tác tổ chức dạy và học bằng hình thức online trên nền tảng Ms team;

- Phối hợp Ban tuyên giáo Đảng uỷ ra câu hỏi, đáp án, hướng dẫn làm bài và đánh giá bài thu hoạch.

3. Ban Quản lý Cơ sở vật chất:

­­- Cử cán bộ trực quản lý và vận hành hệ thống điện, xử lý sự cố khi cần.

4. Bộ phận quản trị mạng:

- Phối hợp với Ban CTCT&CTSV tạo các nhóm MS Teams cho các lớp học;

Kiểm tra hệ thống đường truyền và tín hiệu mạng wifi để đảm bảo kết nối mạng ổn định, liên tục trong suốt quá trình lớp học diễn ra.

- Tham gia tổ chức và quản lý lớp học;

5. Văn phòng Đảng ủy

- Thông báo tới các chi bộ về việc tiếp tục tổ chức lớp học;

- Gửi văn bản báo cáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng về việc tổ chức lớp học;

- Tập hợp và lập danh sách quần chúng ưu tú tham gia lớp học;

- Tham mưu cho Đảng ủy ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức lớp học và quyết định triệu tập quần chúng ưu tú tham gia lớp học.

- Gửi giấy mời đại diện Đảng ủy Khối dự khai mạc lớp học;

- Tham gia công tác tổ chức và quản lý lớp học;

- Chuẩn bị nước, loa, hoa, mic;

- Hỗ trợ kỹ thuật cho Báo cáo viên lên lớp theo lịch;

- Tham gia đánh giá bài thu hoạch;

- Lập bảng điểm và công khai điểm bài thu hoạch;

- Tổng hợp và Báo cáo kết quả tổ chức lớp học với Đảng ủy Học viện và Đảng ủy Khối theo quy định;

- Làm thủ tục và đề nghị Đảng ủy Khối cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương lớp trình bồi dưỡng nhận thức về đảng cho các quần chúng ưu tú có đủ điều kiện.

- Làm thủ tục và thanh toán kinh phí lớp học.

6. Chi bộ khoa Khoa học Xã hội:

- Cử Báo cáo viên lên lớp theo kế hoạch.

- Giới thiệu giảng viên tham gia đánh giá bài thu hoạch.

7. Chi ủy các Chi bộ

          - Cập nhật lại danh sách tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng (gồm cả danh sách cũ đã gửi đợt tháng 5/2021 và danh sách mới bổ sung thêm) theo mẫu gửi kèm do cần bổ sung thêm cột thông tin tài khoản MS Team để phục vụ công tác tổ chức lớp học online.

- Thông báo kế hoạch tổ chức lớp học đến quần chúng ưu tú khi được triệu tập tham dự lớp học;

- Đôn đốc, nhắc nhở, phối hợp trong công tác quản lý và tạo điều kiện để quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị được triệu tập tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định.

8. Báo cáo viên

          Báo cáo viên lên lớp theo đúng thời khóa biểu. Nếu có lý do đột xuất phát sinh báo cáo viên cần báo lại cho Ban tổ chức lớp học thông qua Văn phòng Đảng ủy trước 2 ngày (ít nhất là 1 ngày) để Ban tổ chức có giải pháp kịp thời.

9. Học viên

          - Học viên phải tham dự đầy đủ các buổi học theo quy đinh, vào học đúng lớp, đúng giờ, ăn mặc lịch sự, thực hiện điểm danh khi Ban tổ chức lớp học yêu cầu.

          - Kết thúc khóa học, Học viên làm bài thu hoạch và gửi về Ban Tổ chức lớp học theo quy định. (hình thức và thời gian nộp bài thu hoạch sẽ có thông báo cụ thể sau).

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức lớp nhận thức về Đảng dành cho các quần chúng ưu tú. Đảng ủy yêu cầu Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban CTCT&CTSV, Chi ủy Khoa Khoa học Xã hội, chi ủy các chi bộ, giảng viên, học viên thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- ĐUK ĐH, CĐ: để báo cáo;

- DUHV: để chỉ đạo

- BTG Đảng ủy: để thực hiện;

- CUCB, học viên (để thực hiện);

- Lưu VPĐU.

T/M. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan