ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số 300 -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021

của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy Học viện khóa XXX

 

 Căn cứ  Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 và Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác của UBKT Đảng ủy Học viện Khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XXX, Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ tiến hành kiểm tra, giám sát năm 2021 theo kế hoạch cụ thể như sau:

1.                  Nội dung kiểm tra, giám sát

1.1. Nội dung kiểm tra định kỳ

- Thời gian và nội dung sinh hoạt chi bộ;

- Việc thu, nộp Đảng phí của chi bộ;

- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đảng ủy (từ Nghị quyết số 01 đến nghị quyết số 27-NQ/ĐU);

- Việc xây dựng chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2023 của chi bộ;

- Vai trò lãnh đạo của Cấp ủy và đặc biệt là vai trò người đứng đầu cấp ủy đối với hoạt động của đơn vị cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng; việc nắm bắt tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị;

- Kiểm tra dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng.

1.2. Nội dung giám sát thường xuyên chuyên đề

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khóa XXX và các Nghị quyết Đảng ủy;

- Việc xây dựng chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2023 của chi bộ;

- Vai trò lãnh đạo của Cấp ủy và đặc biệt là vai trò người đứng đầu cấp ủy đối với hoạt động của đơn vị cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng; việc nắm bắt tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị;

1.3 Nội dung giám sát chuyên đề

Vai trò lãnh đạo của Cấp ủy và đặc biệt là vai trò người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo chi bộ và đơn vị thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng; việc nắm bắt tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị;

2. Đối tượng kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra định kỳ trực tiếp đối với 02/46 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Khoa Thủy sản, Chi bộ trung tâm thực nhiệm và Đào tào nghề (có lịch cụ thể kèm theo);

- Giám sát chuyên đề đối với 01/46 chi bộ Ban Quản lý đào tạo;

- Giám sát thường xuyên đối với 100% các chi bộ, Chi ủy các chi bộ trực thuộc , các Ban của Đảngủy và đảng ủy viên.

3. Thành phần đoàn kiểm tra

- Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Các đồng chí ủy viên UBKT Đảng ủy và Đảng uỷ viên đươc phân công phụ trách chi bộ;

- Đối với các chi bộ được kiểm tra gồm:

+ Đối với Chi bộ có trên 9 đảng viên chính thức: Chi ủy các chi bộ, tập thể lãnh đạo ở đơn vị (đảm bảo thành phần đại diện cho các tổ chức đoàn thể cùng cấp, Trưởng/ phó các bộ phận trực thuộc ở đơn vị... bao gồm các đồng chí không phải là đảng viên).

+ Đối với Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức: Bí thư chi bộ, toàn thể đảng viên của chi bộ và đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể cùng cấp bao gồm các đồng chí không phải là đảng viên).

Để buổi làm việc đạt kết quả tốt, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy yêu cầu:

Ø    Chi ủy các chi bộ được kiểm tra, giám sát chuyên đề chuẩn bị báo cáo (theo mẫu gửi kèm) gửi về UBKT Đảng ủy bằng bản mềm thông qua hòm thư vpdanguy@vnua.edu.vn và chuyển tiếp đến hòm thư vnhuyen@vnua.edu.vn trước 15h ngày 18/11/2021bố trí phòng họp để làm việc với đoàn kiểm tra.

Ø    Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra (số ghi biên bản các cuộc họp chi bộ, Sổ nghị quyết chi bộ, Sổ thu nộp đảng phí, Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 và Chương trình hành động nhiệm kỳ, Kế hoạch hoạt động từng năm của chi bộ để thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023. 

Lưu ý: Nếu có thắc mắc đề nghị chi bộ liên hệ với  đồng chí Vũ Thị Thanh Huyền văn phòng Đảng ủy, Phòng 106 Nhà Hành chính (điện thoại 0936 468 956)./.  

Đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên, các Ban Đảng ủy, Chi uỷ chi bộ và đảng viên toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Nơi nhận:

-UBKT ĐUK, BCH ĐB: để báo cáo;

- UBKT ĐU, ĐUV, CB để thực hiện;

- Lưu: VPĐU

TM. ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

CHỦ NHIỆM UBKT ĐU

 

 

 

Vũ Ngọc Huyên

LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY VÀ UBKT ĐẢNG UỶ

THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

 (Ban hành kèm theo thông báo số ....-TB/ ĐU-UBKT ngày 08/11/2021

 

TT

Thời gian

làm việc

Chi bộ

Địa điểm

Ghi chú

I

Ngày 22/11/2021

1. 1

8h30 - 11h00h

Chi bộ Khoa Thủy sản

Khoa Thủy sản

Kiểm tra định kỳ

2. 2

14h00 - 17h 30

Chi bộ Trung tâm Thực nghiệm và ĐT nghề,

Trung tâm

II

Ngày 23/11/2021

3

8h00 - 9h30

Chi bộ Ban Quản lý đào tạo

Phòng họp 1 nhà Hành chính

Giám sát chuyên đề