ĐẢNG BỘ KHỐI

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: ..... - TB/ĐU

V/v gủi danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên

đợt 02/9/2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 


Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi:

Chi ủy các chi bộ Trực thuộc

Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ thông báo của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội về việc phát thẻ  Đảng viên Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/2019;

Để có cơ sở đề nghị Đảng ủy Khối phát thẻ Đảng mới và cấp lại thẻ Đảng viên bị mất, bị hỏng cho Đảng viên theo quy định, Ban tổ chức Đảng ủy đề nghị Chi ủy các chi bộ rà soát, thống kê và lập danh sách đảng viên thuộc các trường hợp trên (theo mẫu gửi kèm công văn) gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 12/8/2018 để tổng hợp trình Đảng ủy Khối xét duyệt.

Điều kiện được phát/cấp lại  thẻ Đảng:

-         Để được làm thủ tục phát thẻ Đảng tại Học viện, đảng viên phải có tên trong danh sách phần mềm quản lý đảng viên 3.0 của Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam do Đảng ủy Khối và Thành ủy Hà Nội quản lý.

-         Đảng viên phải nộp lại 2 ảnh cỡ 2 x 3 (để 2 ảnh không cắt rời) có nghi đầy đủ thông tin vào sau ảnh và cho vào phong bì dán lại (phong bì cũng  ghi đầy đủ thông tin như trong ảnh). Thông tin cần ghi bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, ngày kết nạp, chi bộ ..

(Lưu ý: không chấp nhận ảnh làm thẻ Đảng sai kích cỡ theo quy đinh)

Yêu cầu: Chi ủy thông báo cho đảng viên mới kết nạp, mới chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ và chưa làm phiếu cập nhật  thông tin đảng viên 3.0 (đã triển khai đợt tháng 10 năm 2018 trong toàn Đảng bộ Học viện) phải khai vào tờ khai cập nhật thông tin đảng viên 3.0 (theo mẫu dowload trên trang Webside của Đảng ủy Học viện http:/danguy@vnua.edu.vn ) nộp về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 20 hàng tháng để cập nhật vào phần mềm quản lý đảng viên 3.0 của Đảng ủy Khối và Thành ủy .

Đối tượng được phát/cấp lại  thẻ Đảng:

·        Trường hợp 1: Phát thẻ Đảng mới:

Đối với đảng viên ngay sau khi được công nhận là đảng viên chính thức đúng hạn (thời gian là đảng viên dự bị dưới 15 tháng):

Đảng viên đã được công nhận là đảng viên chính thức nhưng thời gian là đảng viên dự bị trên 15 tháng (Ví dụ: sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ học tập trong 1 năm thử thách) chi bộ phải có đơn giải trình lý do làm thủ tục để nghị chuyển chính thức muộn cho đảng viên kèm theo;

Đảng viên đã được công nhận chính thức nhưng vì lý do nào đó nhưng chưa được làm thủ tục phát thẻ Đảng (đã được công nhận chính thức ở nơi khác chyển đến nhưng chưa được làm thủ tục phát thẻ), chi bộ phải có đơn giải trình lý do làm thủ tục để nghị phát thẻ Đảng muộn kèm theo;

·                    Trường hợp 2: Cấp lại thẻ Đảng viên do bị mất thẻ, đảng viên phải có đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu) trong đơn ghi rõ lý do mất thẻ; ghi lại số thẻ đảng cũ và có xác nhận của Chi bộ; Đảng ủy vào đơn giải trình .

·                    Trường hợp 3: Cấp lại thẻ Đảng bị hỏng, sai đảng viên phải nộp lại thẻ Đảng hỏng, sai cùng quyết đinh phát thẻ Đảng và có đơn xin cấp lại thẻ hỏng, sai (theo mẫu) có xác nhận của chi bộ, Đảng ủy;

Các mẫu văn bản của Đảng đề nghị các đồng chí dowload trên trang Webside của Đảng ủy Học viện http:/danguy@vnua.edu.vn chuyên mục Nghiệp vụ.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPĐU.

 

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 đã ký

 

 

 Vũ Ngọc Huyên