ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 51 – TB/ĐU

V/v tiếp tục triển khai cập nhật phần mềm

quản lý dữ liệu đảng viên 3.0

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

HàNội, ngày 20 tháng 4 năm 2020


Kính gửi:

Chi ủy các chi bộ trực thuộc

 

          Thực hiện Công văn số 2883-CV/BTCTU, ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và kế hoạch của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội (ĐUK)về triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0.

          Ngày 30/10/2018 Đảng ủy Học viện đã ban hành văn Thông báo số 92-TB/ĐU về việc đề nghị các chi bộ chỉ đạo thực hiện khai phiếu thông tin dữ liệu đảng viên để cập nhật phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu 3.0 của Thành ủy. Việc cập nhật dữ liệu thông tin này giúp Thành ủy quản lý đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố, trên cơ sở Thành ủy tiến hành cấp Thẻ đảng viên, Tặng Huy hiệu Đảng và các nghiệp vụ về công tác Đảng khác.

        Căn cứ công văn 881-CV/ĐUK ngày 4/4/2019 của ĐUK về việc triển khai cập nhật dữ liệu Đảng viên hàng tháng đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng Bộ khối (ĐBK), Văn phòng Đảng ủy đã đề nghị các chi bộ sau khi tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới và khi có đảng viên chuyển đến (về) cần báo Đảng viên khai vào mẫu phiếu 3.0 và nộp về VP Đảng ủy để sang cập nhật vào phần mềm quản lý đảng viên của ĐBKvào ngày 25 hàng tháng.

        Trong đợt triển khai cập nhật thông tin dữ liệu Đảng viên 3.0 tại ĐUK năm 2018 Đảng bộ Học viện đã cập nhật được 714 hồ sơ đảng viên từ các chi bộ gửi về. Tuy nhiên vẫn còn nhiều Đảng viên chưa thực hiện khai thông tin vào mẫu phiếu, do đó qua thống kê của ĐUK gửi về, cho đến thời điểm tại Đảng bộ Học viện còn 66 đảng viên (Danh sách kèm theo) chưa có phiếu để cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý đảng viên của ĐBK. Đảng ủy Học viện đề nghị Chi ủy các chi bộ chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

        1. Thông báo cho đảng viên chưa khai phiếu thông tin 3.0 (Mẫu phiếu thông tin dữ liệu Đảng viên 3.0) thực hiện khai vào mẫu phiếu này. Chi bộ, ký xác nhận vào phiếu khai thông tin của Đảng viên và tổng hợp danh sách gửi về VPĐU chậm nhất là ngày 25/4/2020.

        2. Từ sau ngày 1/5/2020, ngay sau khi Chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới, hoặc tiếp nhận đảng viên từ nơi khác chuyển đến, trong thời hạn tối đa 3 ngày (làm việc) chi bộ phải thông báo cho đảng viên cập nhật thông tin vào mẫu phiếu 3.0 và tổng hợp danh sách và gủi về VPĐU trước ngày 20 hàng tháng để VPĐU sang cạp nhật vào hệ thống phần mềm quản lý đảng viên của ĐBK vào ngày 25 hàng tháng.

        Đề nghị Chi ủy các chi bộ quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

        Lưu ý: Chi bộ nào không nộp hoặc nộp muộn Văn phòng Đảng ủy sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu thông tin đảng viên của chi bộ đó trong các đợt làm thẻ đảng và Huy hiệu Đảng.

 

Nơi nhận:

- Ban TVĐU; (để báo cáo)

- Như kính gửi; (để t/h)

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Vũ Ngọc Huyên