ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 63 – TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

v/v tiếp tục tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023

      Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô” và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành phố Hà Nội tiếp tục là địa phương kéo dài thời gian thực hiện biện    pháp giãn cách xã hội tới ngày 22/4/2020.

        Thực hiện công văn số 1234-CV/ĐUK ngày 16/4/2020 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

       Để chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ Học viện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề nghị:

       1. Các Chi bộ chưa tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, từ ngày 24/4/2020 đến ngày 4/5/2020 rà soát lại toàn bộ nội dung công tác chuẩn bị đảm bảo cho công tác tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 theo quy định;

       2. Chi bộ đăng ký lại lịch đại hội với Văn phòng Đảng ủy (trước ngày 2/5/2020) và báo cáo Đảng ủy viên phụ trách, Tổ công tác chỉ đạo đại hội chi bộ để tiến hành tổ chức đại hội chi bộ ngay sau khi có thông báo của Học viện về việc cho sinh viên trở lại học bình thường sau thời gian cách ly.

        3. Thời gian hoàn thành đại hội các chi bộ trước 10/5/2020

        4. Các nội dung chuẩn bị cho đại hội chi bộ cần được chuẩn bị, rà soát cẩn thận, kỹ lưỡng, đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo tinh thần Kế hoạch số 196-KH/ĐU ngày 25/9/2019, Hướng dẫn số 11, 12-HD/ĐU ngày 16/01/2020 của Đảng ủy Học viện và thông báo của Đảng ủy Học viện về phê duyệt nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội của các chi bộ trực thuộc.

        5. Các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, các tổ công tác chỉ đạo đại hội chi bộ quan tâm, chỉ đạo và tham dự đại hội với các chi bộ được phân công.

        Đảng ủy yêu cầu đồng chí Bí thư các Chi bộ, các tổ công tác chỉ đạo đại hội chi bộ và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo này./.

  Lưu ý: Văn phòng Đảng ủy đính kèm thông báo này link đăng ký lịch tổ chức Đại hội các Chi bộ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h0Z246Ky9AVprLRZDAzDOVvLAv-6SUk1IltTjranpR4/edit#gid=0

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VPĐU

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thị Lan