ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC HỌC VIỆN

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 105 –TB/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

HàNội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V.v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

        Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kết luận tại Hội nghị Đảng ủy ngày 4/5/2020 về việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Căn cứ công văn số 89-CV/ĐU ngày 28/5/2020 của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc đồng ý phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội về kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc giữa Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ các trường trực thuộc Đảng bộ Khối phải hoàn thành trước ngày 20/6/2020.

        Căn cứ vào kết luận tại Hội nghị Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 05/6/2020, Đảng ủy Học viện thông báo đến toàn thể Chi ủy các chi bộ, các đơn vị trong toàn Học viện, toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động trong Học viện về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

        Thời gian tổ chức đại hội: 1,5 ngày bắt đầu từ 17giờ 00 ngày 18/6/2020 (thứ 5) đến 17h00 ngày 19/6/2020 (thứ 6). Trongđó:

        Đại hội phiên trù bị: Từ 17h00 – 20h30 ngày 18/6/2020.

       Thành phần: Ban chấp hành Đảng bộ, toàn thể đại biểu được triệu tập và các Ban, tổ công tác phục vụ Đại hội, các đơn vị liên quan.

        Địa điểm tổ chức: Hội trường A, 207- Giảng đường Nguyễn Đăng.

        Đại hội phiên chính thức: từ 8h00 – 17h00 ngày 19/6/2020.

       Thành phần: Ban chấp hành Đảng bộ, toàn thể đại biểu được triệu tập và các Ban, tổ công tác phục vụ Đại hội, các đơn vị liên quan và đại biểu theo giấy mời.

        Địa điểm tổ chức: Hội trường A, 207- Giảng đường Nguyễn Đăng.

        Để đảm bảo kế hoạch Đại hội của Đảng bộ Học viện diễn ra thành công, Đảng ủy thông báo và đề nghị:

       - Các đồng chí Đảng ủy viên, Chi ủy các chi bộ, đại biểu được triệu tập đi dự Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 có kế hoạch bố trí, sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội đầy đủ, nghiêm túc và đúng thành phần. Đảng viên chính thức vắng mặt cần báo cáo Chi bộ, Chi bộ tổng hợp, đề xuất đại biểu dự khuyết thay thế (bằng văn bản) báo cáo Đảng ủy (thông qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 14/6/2020 để Đảng ủy ra quyết định triệu tập Đại biểu dự khuyết thay thế đại biểu chính thức theo quy định.

       - Đại biểu được triệu tập; thành viên các Tiểu ban và các tổ công tác phục vụ đại hội; các đơn vị liên quan và cá nhân được phân công phối hợp phục vụ đại hội thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

NguyễnThị Lan