ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 109- TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Căn cứ Quyết định số 262-QĐ/ĐU ngày 15/6/2020 về việc triệu tập Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về việc triệu tập 181 đại biểu (gồm 167 đại biểu được bầu từ Đại hội các Chi bộ và 14 đại biểu đương nhiên có tên trong danh sách kèm theo) về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học Viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian:  02 ngày (thứ 7 ngày 20/6/2020 và Chủ nhật ngày 21/6/2020)

Lịch cụ thể như sau:

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Ghi chú

20/6/2020

14h00-17h00

Phiên Trù bị

Đại biểu được triệu tập và các Tiểu ban, tổ giúp việc và các bộ phận phục vụ Đại hội theo phân công

 

21/6/2020

7h30 -17h00

Phiên chính thức

Đại biểu được triệu tập, đại biểu khách mời và các Tiểu ban, tổ giúp việc và các bộ phận phục vụ Đại hội theo phân công.

 

Địa điểm: Hội trường A, 207- Nguyễn Đăng

Yêu cầu:

 - Các đại điểu mang theo thẻ đảng viên để biểu quyết tại Đại hội

 - Trang phục:

+ Nam: áo trắng thắt cavat, quần tối màu;

+ Nữ: áo dài truyền thống.

Đề nghị Chi ủy các chi bộ, Đại biểu được triệu tập có mặt đầy đủ, đúng giờ đảm bảo theo đúng yêu cầu thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- ĐUK, BCS Đ Bộ NN & PTNT (để báo cáo);

- ĐUV, CUCB, Đại biểu (để thực hiện);

- Các Tiểu ban và tổ giúp việc ĐH (để t/h);

- Lưu VPĐU.

 

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 


Nguyễn Thị Lan

 


 

DANH SÁCH TRIỆU TẬP

ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

LẦN THỨ XXX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Ban hành kèm theo Thông báo số 109-TB/ĐU ngày 15/6/2020 của Đảng ủy Học viện)

 

 

STT

Họ và tên

Chi bộ

Đương nhiên

Chính thức

Ghi chú

1

Đặng Hữu Anh

Sinh viên Khoa Thú y

 

X

2

Đỗ Lê Anh

Nhà Xuất bản

 

X

3

Lê Ngọc Anh

Khoa Nông học

 

X

4

Ngô Tuấn Anh

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

 

X

5

Nguyễn Hoàng Anh

Khoa Công nghệ thực phẩm

 

X

6

Trịnh Thị Ngọc Anh

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

 

X

7

Đinh Nguyệt Ánh

TT Thông tin Thư viện Lương Định Của

 

X

8

Ngô Thế Ân

Khoa Môi Trường

 

X

9

Nguyễn Đức Bách

Khoa Công nghệ sinh học

X

 

10

Lê Quốc Bình

Khoa Giáo dục Quốc phòng

 

X

11

Vũ Công Cảnh

Viện Phát triển công nghệ Cơ - điện

 

X

12

Lê Thị Minh Châu

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

X

13

Ngọc Minh Châu

Khoa Công nghệ thông tin

 

X

14

Đặng Bá Chính

Ban Quản lý cơ sở vật chất và đầu tư

 

X

15

Nguyễn Quốc Chỉnh

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

X

16

Nguyễn Xuân Cừ

TT Giáo dục thể chất và Thể thao

 

X

17

Phạm Văn Cường

Khoa Nông học

X

 

18

Trần Hữu Cường

Khoa Kế toán & QTKD

X

 

19

Vũ Văn Cường

Trạm Y tế

 

X

20

Nguyễn Thị Diễn

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

 

X

21

Đỗ Thị Diệp

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

22

Nguyễn Đức Doan

Khoa Công nghệ thực phẩm

 

X

23

Bùi Huy Doanh

Khoa Chăn nuôi

 

X

24

Đoàn Tử Duẩn

Văn phòng Học viện

 

X

25

Ngô Thị Dung

Khoa Quản lý đất đai

 

X

26

Đặng Tiến Dũng

Khoa Thủy sản

 

X

27

Đỗ Tấn Dũng

Khoa Nông học

 

X

28

Hoàng Đăng Dũng

Ban Khoa học công nghệ

 

X

29

Nguyễn Mậu Dũng

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

30

Nguyễn Việt Dũng

Ban Quản lý cơ sở vật chất và đầu tư

 

X

31

Phạm Quang Dũng

Khoa Công nghệ thông tin

 

X

32

Nguyễn Thị Duyên

Khoa Cơ - điện

 

X

33

Trần Khánh Dư

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

 

X

34

Phạm Bảo Dương

Khoa Kinh tế & PTNT

X

 

35

Bùi Trần Anh Đào

Khoa Thú y

X

 

36

Ngô Sỹ Đạt

Viện NC thị trường và Thể chế nông nghiệp

 

X

37

Nguyễn Viết Đăng

Ban Quản lý đào tạo

 

X

38

Phạm Kim Đăng

Khoa Chăn nuôi

 

X

39

Bùi Văn Đức

Văn phòng Học viện

 

X

40

Bùi Việt Đức

Viện Phát triển công nghệ Cơ - điện

 

X

41

Nguyễn Anh Đức

Khoa Nông học

 

X

42

Đỗ Quang Giám

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

X

43

Nguyễn Thị Phương Giang

Khoa Chăn nuôi

 

X

44

Cao Việt Hà

Khoa Quản lý đất đai

X

 

45

Phạm Thị Thu Hà

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

 

X

46

Phùng Thị Thu Hà

Khoa Nông học

 

X

47

Quyền Đình Hà

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

48

Trần Nguyễn Hà

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

 

X

49

Nguyễn Thanh Hải

Khoa Cơ - điện

 

X

50

Nguyễn Thanh Hải

Văn phòng Học viện

 

X

51

Tống Văn Hải

Khoa Công nghệ sinh học

 

X

52

Bùi Nguyên Hạnh

Khoa Quản lý đất đai

 

X

53

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Khoa Môi Trường

 

X

54

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Khoa Công nghệ sinh học

 

X

55

Nguyễn Văn Hạnh

Khoa Công nghệ thông tin

 

X

56

Tăng Thị Hạnh

Khoa Nông học

 

X

57

Trương Thị Thu Hạnh

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

 

X

58

Lê Thị Thanh Hảo

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

X

59

Phan Xuân Hảo

Ban Quản lý đào tạo

 

X

60

Hồ Thị Thúy Hằng

Sinh viên Khoa Môi trường

 

X

61

Phạm Thị Hằng

Khoa Cơ - điện

 

X

62

Trần Thị Minh Hằng

Ban Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

 

X

63

Nguyễn Thị Hiên

Khoa Cơ - điện

 

X

64

Hoàng Thị Thu Hiền

Văn phòng Học viện

 

X

65

Nguyễn Thị Minh Hiền

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

66

Trần Hiệp

Khoa Chăn nuôi

 

X

67

Nguyễn Thị Hoa

Khoa Thú y

 

X

68

Đặng Tiến Hòa

Khoa Cơ - điện

 

X

69

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

 

X

70

Vũ Thị Hoài

Công ty Tư vấn TNHH và DVKHNNI

 

X

71

Vũ Thị Hoàn

Khoa Môi Trường

 

X

72

Đinh Thái Hoàng

Khoa Nông học

 

X

73

Nguyễn Đăng Học

Sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

X

74

Nguyễn Quang Học

Khoa Quản lý đất đai

 

X

75

Nguyễn Thái Học

Khoa Cơ - điện

 

X

76

Lê Thị Hồng

TT Dạy nghề cơ điện và Đào tạo lái xe

 

X

77

Phạm Văn Hùng

Ban Tài chính - Kế toán

X

 

78

Lưu Văn Huy

Nhà Xuất bản

 

X

79

Nguyễn Đức Huy

Khoa Nông học

X

 

80

Nguyễn Quang Huy

Khoa Cơ - điện

 

X

81

Trịnh Quang Huy

Khoa Môi Trường

 

X

82

Vũ Ngọc Huyên

Khoa LLCT & XH

X

 

83

Đỗ Thị Kim Hương

Khoa LLCT & XH

X

 

84

Lại Thị Lan Hương

Khoa Thú y

 

X

85

Nguyễn Thị Thu Hương

Khoa Quản lý đất đai

 

X

86

Lê Ngọc Hướng

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

87

Nguyễn Hữu Hưởng

Khoa Cơ - điện

 

X

88

Giang Trung Khoa

Khoa Công nghệ thực phẩm

 

X

89

Vũ Ngọc Khoa

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên

 

X

90

Bùi Thị Là

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

 

X

91

Nguyễn Thị Lan

Ban Hợp tác quốc tế

X

 

92

Nguyễn Thanh Lâm

Khoa Môi Trường

 

X

93

Nguyễn Phượng Lê

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

94

Huỳnh Thị Mỹ Lệ

Khoa Thú y

 

X

95

Lê Thị Bích Liên

Ban Hợp tác quốc tế

 

X

96

Vũ Văn Liết

Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng

 

X

97

Nguyễn Việt Long

Ban Hợp tác quốc tế

 

X

98

Nguyễn Văn Lộc

Khoa Nông học

 

X

99

Lê Minh Lư

Khoa Cơ - điện

X

 

100

Vũ Thị Ly

Sinh viên Khoa Công nghệ sinh học

 

X

101

Phạm Thị Thanh Mai

TT Thông tin Thư viện Lương Định Của

 

X

102

Nguyễn Văn Mười

Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng

 

X

103

Nguyễn Thị Hà Nam

Văn phòng Học viện

 

X

104

Võ Văn Nam

Ban Quản lý cơ sở vật chất và đầu tư

 

X

105

Bùi Thị Nga

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

X

106

Bùi Thị Tố Nga

Khoa Thú y

 

X

107

Phạm Hồng Ngân

Khoa Thú y

 

X

108

Nguyễn Thị ái Nghĩa

Khoa Nông học

 

X

109

Trần Thị Hà Nghĩa

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

 

X

110

Ngô Xuân Nghiễn

Khoa Công nghệ sinh học

 

X

111

Tô Văn Nguyện

TT Thông tin Thư viện Lương Định Của

 

X

112

Hoàng Thị Minh Nguyệt

Khoa Công nghệ thực phẩm

 

X

113

Đỗ Văn Nhạ

Khoa Quản lý đất đai

 

X

114

Trần Hồng Nhật

Văn phòng Học viện

 

X

115

Dương Văn Nhiệm

Khoa Thú y

 

X

116

Nguyễn Hữu Nhuần

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

117

Hồ Ngọc Ninh

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

118

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Ban Tổ chức cán bộ

 

X

119

Đàm Văn Phải

Khoa Thú y

 

X

120

Lê Văn Phan

Khoa Thú y

 

X

121

Ninh Thị Phíp

Khoa Nông học

 

X

122

Nguyễn Thanh Phong

Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

123

Nguyễn Đình Phóng

Công ty Tư vấn TNHH và DVKHNNI

 

X

124

Lê Huỳnh Thanh Phương

Ban Khoa học công nghệ

 

X

125

Nguyễn Văn Phương

Khoa Thú y

 

X

126

Trần Trọng Phương

Khoa Quản lý đất đai

 

X

127

Trần Văn Quang

Khoa Nông học

 

X

128

Lê Vũ Quân

Ban Quản lý cơ sở vật chất và đầu tư

 

X

129

Nguyễn Văn Song

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

130

Nguyễn Thái Sơn

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên

 

X

131

Nguyễn Thị Sơn

Viện Sinh học Nông nghiệp

 

X

132

Nguyễn Tuấn Sơn

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

133

Trịnh Hùng Sơn

Khoa Giáo dục Quốc phòng

 

X

134

Nguyễn Văn Tám

Khoa Giáo dục Quốc phòng

 

X

135

Trần Thị Thanh Tâm

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

 

X

136

Phạm Ngọc Thạch

Khoa Giáo dục Quốc phòng

 

X

137

Trương Hà Thái

Công ty Tư vấn TNHH và DVKHNNI

 

X

138

Nguyễn Văn Thanh

Khoa Thú y

 

X

139

Nguyễn Chí Thành

Khoa Chăn nuôi

 

X

140

Nguyễn Trường Thành

Khoa Công nghệ thực phẩm

 

X

141

Trần Đình Thao

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

142

Ngô Công Thắng

Khoa Công nghệ thông tin

 

X

143

Nguyễn Tất Thắng

Ban CTCT&CTSV

X

 

144

Trịnh Đình Thâu

Khoa Thú y

 

X

145

Nguyễn Thị Thiêm

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

X

146

Trần Thị Thiêm

Khoa Nông học

 

X

147

Nguyễn Đăng Thiện

TT Giáo dục thể chất và Thể thao

 

X

148

Nguyễn Xuân Thiết

Khoa Cơ - điện

 

X

149

Nguyễn Chung Thông

Sinh viên Khoa Cơ - điện

 

X

150

Nguyễn Mai Thơm

TT Thực nghiệm và Đào tạo nghề

 

X

151

Nguyễn Lê Thu

TT Thực nghiệm và Đào tạo nghề

 

X

152

Đoàn Thanh Thủy

Sinh viên Khoa Quản lý đất đai

 

X

153

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ban Tổ chức cán bộ

X

 

154

Nguyễn Công Tiệp

Văn phòng Học viện

 

X

155

Phan Hữu Tôn

Khoa Công nghệ sinh học

 

X

156

Vũ Đình Tôn

Khoa Chăn nuôi

 

X

157

Dương Huyền Trang

Sinh viên Khoa Nông học

 

X

158

Vũ Thị Trang

Ban Tài chính - Kế toán

 

X

159

Nguyễn Anh Trụ

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

X

160

Trần Quang Trung

Ban Tài chính - Kế toán

 

X

161

Nguyễn Xuân Trường

Khoa Cơ - điện

 

X

162

Nguyễn Xuân Trường

Viện Sinh học Nông nghiệp

 

X

163

Lê Ngọc Tú

Ban Tổ chức cán bộ

 

X

164

Nguyễn Ngọc Tú

Khoa Môi Trường

 

X

165

Nguyễn Anh Tuấn

Văn phòng Học viện

 

X

166

Vũ Văn Tuấn

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên

 

X

167

Nguyễn Đức Tùng

Khoa Nông học

 

X

168

Phạm Văn Tuyến

Văn phòng Học viện

 

X

169

Nguyễn Trọng Tuynh

Sinh viên Trực thuộc

 

X

170

Nguyễn Quang Tự

Ban Quản lý đào tạo

 

X

171

Ngô Quang Ước

TT Dạy nghề cơ điện và Đào tạo lái xe

 

X

172

Nguyễn Công Ước

Ban Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

 

X

173

Kim Văn Vạn

Khoa Thủy sản

 

X

174

Đinh Thị Hải Vân

Khoa Môi Trường

 

X

175

Phạm Văn Vân

Khoa Quản lý đất đai

 

X

176

Trần Đức Viên

Ban Tổ chức cán bộ

 

X

177

Nguyễn Thị Vinh

Khoa Chăn nuôi

 

X

178

Trần Quốc Vinh

Khoa Quản lý đất đai

 

X

179

Đào Hải Yến

Khoa Công nghệ thông tin

 

X

180

Hà Thị Hồng Yến

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

 

X

181

Phạm Thị Ngọc Yến

Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng

 

X

 

(Danh sách này gồm có 181 đại biểu chính thức được triệu tập)