ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 99 –TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

           

THÔNG BÁO

V/v mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Bồi dưỡng lý luận chính trị

cho đảng viên mới năm 2020

 

 

Thực hiện chương trình công tác phát triển đảng của Đảng bộ Học viện năm 2020, Đảng ủy tổ chức lớp: “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng đảng” và lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp” vào tháng 7/2020.

I. Đối tượng tham dự

1. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng: Là những quần chúng ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tư cách đạo đức tốt; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, chính trị xã hội; có nguyện vọng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và có kết quả học tập, công tác như sau:

a. Cán bộ, viên chức

- Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được tập thể tín nhiệm giới thiệu;

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Công đoàn viên xuất sắc trở lên trong năm học 2018 - 2019.

b. Sinh viên

- Có điểm trung bình chung học kỳ của kỳ gần nhất (kỳ xét) đạt loại Khá trở lên (từ 2.5 trở lên theo thang điểm 4), không có học phần bị điểm F, tích lũy tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ;

- Điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên;

- Tích cực tham gia công tác đoàn, hội…được tập thể tín nhiệm.

2. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: Là những đảng viên dự bị, chưa tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp.

II. Thời gian dự kiến tổ chức:

- Dự kiến đầu tháng 7/2020 (Lịch học chính thức thông báo cụ thể sau);

- Đảng ủy yêu cầu Chi ủy các Chi bộ rà soát, lập danh sách các đảng viên dự bị đi học lớp đảng viên mới và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi phụ trách tổ chức xét, giới thiệu quần chúng đủ tiêu chuẩn dự học lớp nhận thức về Đảng;

- Các chi bộ lập danh sách (theo mẫu đính kèm) để quản lý theo dõi, nộp 01 bản danh sách có chữ ký xác nhận của chi bộ về Văn phòng Đảng ủy (Phòng 106 Nhà Hành chính, ĐT: 024.62617513) và 01 bản điện tử gửi qua email: vpdanguy@vnua.edu.vn trước ngày 22/6/2020.

Lưu ý: Đối với lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, khi tổng hợp danh sách quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng để gửi lên Văn phòng Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ rà soát lại và đưa ra khỏi danh sách những trường hợp sau:

+ Năm 2019 đã được Chi bộ cử di học lớp nhận thức về đảng nhưng không tham dự học, không có lý do chính đáng.

+ Có tham gia học nhưng không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo quy định của Trung ương.

Đảng ủy yêu cầu Chi ủy các Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- ĐUK, ĐU Học viện (để b/c);

- BTG ĐU, CUCB (để th/h);

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan