ĐẢNG BỘKHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: ….. - QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công Đảng ủy viên phụ trách chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025


            Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XII);

            Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp;

            Căn cứ Quyết định số 4125-QĐ/ĐUK ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

            Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025,


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HOC VIỆN

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020- 2025 (danh sách kèm theo);

Điều 2: Các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách các Chi bộ xây dựng kế hoạch và tham dự và chỉ đạo các hoạt động của Chi bộ đảm bảo ít nhất mỗi quý tham dự họp 1 lần với 1 chi bộ phụ trách; thực hiện báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy viên trong Hội nghị Đảng ủy (mỗi quý 1 lần)

Điều 3: Chi ủy các chi bộ trực thuộc có trách nhiệm thông báo lịch họp và báo cáo kết quả đã thực hiện trong quý với Đảng ủy viên phụ trách chi bộ.

Điều 4: Các đồng chí Đảng ủy viên, Chi ủy các chi bộ và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Các Chi bộ,

- Lưu VPĐU, Văn phòng HV

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

ĐẢNG ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC CHI BỘ

TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Kèm theo Quyết định số .....-QĐ/ĐU ngày 25 tháng 7 năm 2020)

       

STT

Họ và tên ĐUV


1

Nguyễn Thị Lan

Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ;

Chi bộ Ban QL CSVC & ĐT;

Chi bộ Ban Hợp tác Quốc tế;

Chi bộ Ban Tài chính – Kế toán

2

Vũ Ngọc Huyên


Chi bộ Khoa CNTT,

Chi bộ TT DN và Đào tạo lái xe,

Chi bộ TT GDTC và Thể thao;

Tổ chức Đoàn Thanh niên và

Hội sinh viên Học viện

3

Phạm Văn Cường

Chi bộ Khoa CNTP

Chi bộ Ban Thanh tra - ĐBCL,

Chi bộ Công ty Tư vấn;

4

Phạm Bảo Dương


Chi bộ Ban KH – CN

Chi bộ Nhà xuất bản Học viện NNVN

Chi bộ Viện Chính sách – Thể chế NN

5

Nguyễn Đức Bách

Chi bộ Khoa CNSH;

Chi bộ Viện SHNN

Chi bộ SV Khoa CNSH

6

Nguyễn Thị Diễn

Chi bộ Khoa Lý luận CT&XH;

Chi bộ Khoa Giáo dục QP;

7

Bùi Trần Anh Đào


Chi bộ Sinh viên Khoa Thú y;

Chi bộ Khoa Thú y;

Chi bộ Khoa Thủy Sản;

8

Nguyễn Viết Đăng

Chi bộ Ban QLĐT;

Chi bộ Khoa Kinh tế & PTNT;

Chi bộ Sinh viên Khoa Kinh tế & PTNT;

9

Phạm Kim Đăng

Chi bộ Khoa Chăn nuôi

Chi bộ TT Thực nhiệm và ĐTN

10

Nguyễn Thạnh Hải

Chi bộ Khoa Cơ Điện

Chi bộ viên Khoa Cơ điện;

Chi bộ Viện PTCN Cơ điện,

11

Nguyễn Đức Huy

Chi bộ Khoa Nông học,

Chi bộ Sinh viên K Nông học,

Chi bộ Viện NC & PTCT;

12

Trần Trọng Phương

Chi bộ Khoa QLĐĐ,

Chi bộ Sinh viên Khoa QLĐĐ.

Chi bộ Khoa Môi trường;

Chi bộ Sinh viên Khoa Môi trường

13

Nguyễn Tất Thắng

Chi bộ Ban CTCT & CTSV,

Chi bộ Khoa SP&NN,

Chi bộ Chi bộ Sinh viên Trực thuộc

Tổ chức Công đoàn Học viện

14

Nguyễn Công Tiệp

Chi bộ Văn phòng Học viện;

Chi bộ Trạm Y tế

Chi bộ TT TT Thư viện LĐC

15

Trần Quang Trung

Chi bộ Khoa KT & QTKD

Chi bộ Sinh viên Khoa KT & QTKD

 

Ghi chú:

ĐU

Đảng ủy

ĐUV

Đảng ủy viên

BTV ĐU

Ban Thường vụ Đảng ủy

BTC ĐU

Ban Tổ chức Đảng ủy

UBKT ĐU

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

BCM ĐU

Ban Chuyên môn Đảng ủy

BTG ĐU

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

BPTĐ

Ban Phát triển Đảng

UV

Ủy viên

TT ĐU

Thường trực Đảng ủy

 


DANH SÁCH

PHÂN CÔNG LẠI ĐẢNG ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(Bắt đầu từ tháng 10 năm 2019)

(Kèm theo Quyết định số    -QĐ/ĐU ngày 15 tháng 10 năm 2019)


TT

Họ và tên ĐUV

Đảng ủy viên phụ trách

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Lan

Ban Tổ chức cán bộ;

Ban QL CSVC & ĐT;

Ban Hợp tác Quốc tế;

Bí thư Đảng ủy;

Trưởng BTC ĐU

2

Phạm Văn Cường

Ban Thanh tra - ĐBCL,

Công ty Tư vấn;

Ban QLĐT;

Phó Bí thư ĐU,

Trưởng BCM ĐU

3

Vũ Ngọc Huyên

Khoa KT & QTKD

Khoa CNTT,

Sinh viên Khoa KT & QTKD

Công ty tư vấn

Phó Bí thư TT ĐU,

Chủ nhiệm UBKT ĐU

4

Nguyễn Thị Diễn

Khoa Lý luận CT&XH;

Khoa Giáo dục QP;

TT GDTC và Thể thao;

ĐUV,

Ủy viên BCM ĐU

5

Phạm Bảo Dương

Khoa Kinh tế & PTNT;

Sinh viên Khoa Kinh tế & PTNT;

Nhà xuất bản Học viện NNVN

Viện Chính sách – Thể chế NN Ban KH – CN

ĐUV,

Ủy viên BTC ĐU

6

Bùi Trần Anh Đào

Sinh viên Khoa Thú y;

Khoa Thú y;

Khoa Thủy Sản;

ĐUV,

Phó trưởng BCM ĐU

7

Trần Trọng Phương

Khoa QLĐĐ,

Sinh viên Khoa QLĐĐ.

Khoa Môi trường;

Sinh viên Khoa Môi trường

ĐUV,

Ủy viên BCM ĐU

8

Trần Quang Trung

Ban Tài chính – Kế toán

TT DN và Đào tạo lái xe,

Trạm Y tế

ĐUV,

Ủy viên BCM ĐU

9

Phạm Kim Đăng

Khoa CNTP

Khoa Chăn nuôi

TT Thực nhiệm và ĐTN

ĐUV,

Trưởng BTG ĐU

10

Nguyễn Thạnh Hải

Khoa Cơ Điện

Sinh viên Khoa Cơ điện;

Viện PTCN Cơ điện,

ĐUV,

Ủy viên UBKT ĐU

11

Nguyễn Công Tiệp

Khoa CNTP;

Văn phòng Học viện;

TT TT Thư viện LĐC

ĐUV,

Phó Trưởng BTC ĐU

12

Nguyễn Đức Bách

Khoa CNSH;

Viện SHNN

SV Khoa CNSH

ĐUV,


13

Nguyễn Đức Huy

Khoa Nông học,

Sinh viên K Nông học,

Viện NC & PTCT;

ĐUV,


14

Nguyễn Tất Thắng

Ban CTCT & CTSV,

Khoa SP&NN,

Sinh viên Trực thuộc

Các tổ chức Đoàn thể trực thuộc Học viện

ĐUV,

UV, Ban Tuyên giáo ĐU
TT

Họ và tên ĐUV

Đảng ủy viên phụ trách

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Lan

Ban Tổ chức cán bộ;

Ban QL CSVC & ĐT;

Ban Hợp tác Quốc tế;

Ban QLĐT;

Văn phòng Học viện;

Bí thư Đảng ủy;

Trưởng BTC ĐU

2

Phạm Văn Cường

Khoa Nông học,

Sinh viên K Nông học,

Ban Thanh tra - ĐBCL,

Công ty Tư vấn;

Ban KH – CN

Phó Bí thư ĐU,

Trưởng BCM ĐU

3

Vũ Ngọc Huyên

Khoa Lý luận CT&XH;

Khoa Giáo dục QP;

Ban CTCT & CTSV,

Khoa SP&NN,

Sinh viên Trực thuộc;

Chi bộ Khoa CNTT,

TT Thực nhiệm và ĐTN

Phó Bí thư TT ĐU,

Chủ nhiệm UBKT ĐU

4

Trần Hữu Cường

Khoa KT & QTKD

Sinh viên Khoa KT & QTKD.

TT GDTC và Thể thao;

ĐUV,

Ủy viên BCM ĐU

5

Phạm Bảo Dương

Khoa Kinh tế & PTNT;

Sinh viên Khoa Kinh tế & PTNT;

Nhà xuất bản Học viện NNVN

ĐUV,

Ủy viên BTC ĐU

6

Bùi Trần Anh Đào

Sinh viên Khoa Thú y;

Khoa Thú y;

Khoa Chăn nuôi,

Khoa Thủy Sản;

ĐUV,

Phó trưởng BCM ĐU

7

Cao Việt Hà

Khoa QLDD,

Sinh viên Khoa QLDD.

Khoa Môi trường;

Sinh viên Khoa Môi trường

ĐUV,

Ủy viên BCM ĐU

8

Phạm Văn Hùng

TT DN và Đào tạo lái xe,

Viện NC & PTCT;

Trạm Y tế

Ban Tài chính – Kế toán

ĐUV,

Ủy viên BCM ĐU

9

Đỗ Thị Kim Hương

Sinh viên Khoa CNSH,

Đoàn Thanh niên;

Hội sinh viên Học viện

Sinh viên Trực thuộc;

ĐUV,

Trưởng BTG ĐU

10

Lê Minh Lư

Khoa Cơ Điện

Sinh viên Khoa Cơ điện;

Viện NC & PTCN Cơ điện,

TT Thực nhiệm và ĐTN

ĐUV,

Ủy viên UBKT ĐU

11

Nguyễn T. Thanh Thủy

Khoa CNTP;

Khoa CNSH;

Viện SHNN,

Công Đoàn Học viện

Văn phòng Học viện;

TT TT Thư viện LĐC;

Viện Chính sách – Thể chế NN

ĐUV,

Phó Trưởng BTC ĐU

12

Nguyễn Đức Bách

Khoa CNSH;

Viện SHNN

SV Khoa CNSH

ĐUV,


13

Nguyễn Đức Huy

Khoa Nông học,

Sinh viên K Nông học,

Viện NC & PTCT;

ĐUV,


14

Nguyễn Tất Thắng

Ban CTCT & CTSV,

Khoa SP&NN,

Công Đoàn Học viện

ĐUV,

UV, Ban Tuyên giáo ĐU

       

 

Ghi chú:

ĐU

Đảng ủy

ĐUV

Đảng ủy viên

BTV ĐU

Ban Thường vụ Đảng ủy

BTC ĐU

Ban Tổ chức Đảng ủy

UBKT ĐU

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

BCM ĐU

Ban Chuyên môn Đảng ủy

BTG ĐU

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

BPTĐ

Ban Phát triển Đảng

UV

Ủy viên

TT ĐU

Thường trực Đảng ủy