ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số:63 – CV/ĐU

V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan tới

nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

Kính gửi:  - Các đồng chí Đảng ủy viên

                              - Tổ công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ

   - Chi ủy các chi bộ

Thực hiện văn bản số 148-SL/ĐUK ngày 24/4/2020 của Đảng ỷ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội về việc triển khai thực hiện công văn số 8355-CV/BTG TW ngày 01/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/02/2020 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Công văn số 8141-CV/BTGTW ngày 24/02/2020 về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công văn số 11844-CV/VPTW ngày 27/3/2020 về khẩu hiệu tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đảng ủy Học viện yêu cầu các chi bộ chưa tổ chức đại hội chi bộ thực hiện một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp như sau:

I. Thực hiện nghi lễ chào cờ

1. Khai mạc đại hội

Người điều khiển: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thế Đại hội làm lễ cờ".

- Người điều khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!".

Tất cả mọi người tham gia chào cờ đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ, cờ Đảng và hát Quốc ca, Quốc tế ca (các đơn vị mở băng, đĩa không lời và hát trên nền nhạc; yêu cầu đúng lời, đúng nhạc).

- Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển hô: “Thôi".

2. Bế mạc đại hội

- Người điều khiển: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ".

- Người điều khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!".

Các đại biểu hát Quốc ca và Quốc tế ca.

- Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển: “Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội!".

+ Sử dụng Quốc ca bao gồm nhạc và lời bài hát Tiến quân ca; sử dụng Quốc tế ca bao gồm nhạc và lời do nhạc sỹ của Pháp là Pie Đờgaytơ (Pierre Degayter) phổ nhạc (1888).

II. Trang trí phông chính đại hội

Không sử dụng màn hình LED để thay phông chính khi trang trí khánh tiết đại hội chi bộ.

 III. Khẩu hiệu tuyên truyền đại hội: gồm 17 khẩu hiệu, cụ thể:

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- BTC ĐU

- VPĐU lưu

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thị Lan