ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số 64 – CV/ĐU

V/v đảm bảo tiến độ tổ chức đại hội

đảng bộ các cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổ công tác chỉ đạo đại hội,

- Đảng ủy viên phụ trách chi bộ

- Bí thư Các Chi bộ trực thuộc

 

 

Thực hiện công văn số 2180-CV/ĐUK ngày 27/4/2020 của ĐUK về việc đảm bảo tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong thời gian qua do ảnh hưởng của tình hình dịch bện Covid – 19 có diễn biến phức tạp, Đảng ủy Học viện đã có chủ trương và ban hành văn bản số ….-TB/ĐU ngày  thông báo về việc đề nghị  tạm hoãn tổ chức đại hội chi bộ sinh viên để đảm bảo an toàn và tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19; đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam đang được kiểm soát tốt, số ca nhiễm giảm, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm từ nhiều hướng vẫn còn tiềm ẩn, cả nước chuyển sang giai đoạn mới, vừa phải tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch vừa đưa các hoạt động trở lại bình thường theo chỉ đạo chung.

Để đảm bảo tiến độ đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 97- KH/ĐUK của Đảng ủy Khối; thực hiện chỉ đạo mật của Ban Thường vụ ĐUK ngày 27/4/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện yêu cầu các chi bộ sinh viên chưa tổ chức đại hội khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Đảng ủy viên, Tổ công tác chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, Chi ủy các chi bộ có chi bộ sinh viên, và Bí thư chi bộ sinh viên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 theo kế hoạch đã được Đảng ủy thông qua.

2. Việc tổ chức đại hội chi bộ các cấp phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cấp có thẩm quyền và của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng thời cần lưu ý:

- Các đảng viên về dự đại hội phải thực hiện khai báo y tế, được kiểm tra y tế, thực hiện quy định sát khuẩn và phải đeo khẩu trang...

- Bố trí giữ khoảng cách hợp lý, quy định và hướng dẫn chỗ ngồi đảm bảo an toàn; thực hiện sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội.

- Nhìn chung phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả, tạo được khí thế mới và đúng quy định của Đảng.

3. Tổ công tác chỉ đạo đại hội, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ và đại diện Chi ủy chi bộ Khoa có trách nhiệm tham dự, chỉ đạo đại hội;

Đảng ủy yêu cầu Tổ công tác chỉ đạo đại hội, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ đại diện Chi ủy chi bộ Khoa có chi bộ sinh viên và đồng chí Bí thư chi bộ căn cứ tình hình thực tiễn chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- ĐUK (để báo cáo)

- BTC ĐU; VP ĐU (để chỉ đạo)

- Như kính gửi (để thực hiện)

- Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thị Lan