NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tiến hành ngày 29 tháng 5 năm 2015, có tổng số 186 đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các dự thảo Báo cáo trình Đại hội: Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm những nội dung chủ yếu:

1.1. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2012-2015 của Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nhiệm kỳ 2012-2015 diễn ra trong bối cảnh đất nước, Thủ đô có nhiều đổi mới và thu được những thành tựu to lớn. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sổi nổi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ Học viện luôn luôn nhận được sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT và Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT. Ngành GD&ĐT thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, toàn ngành NN&PTNT đang thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ Học viện thường xuyên nhận được sự hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả của Huyện ủy và UBND huyện Gia Lâm, Đảng ủy và UBND thị trấn Trâu Quỳ cũng như các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Kế thừa truyền thống đoàn kết gắn bó, cố gắng khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, sự đổi mới dám nghĩ, dám làm của đảng viên, cán bộ và sinh viên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2012-2015 trên các mặt công tác, hoàn thành cơ bản việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ và chỉ tiêu.

* Tuy nhiên, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong những năm qua vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm như:

Một số cấp ủy chưa quan tâm đầy đủ đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, cán bộ và sinh viên. Nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo và khoa học công nghệ còn có hạn chế. Cải cách hành chính của Học viện triển khai còn chậm và chưa có tiến bộ rõ nét, nên chưa tạo được môi trường giáo dục chuyên nghiệp. Công tác kiểm tra giám sát chưa được làm thường xuyên và sâu rộng. Các ban của Đảng ủy chưa có hoạt động hiệu quả.

* Bài học kinh nghiệm

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Học viện nhiệm kì 2012-2015, Đảng ủy đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho công tác của Đảng bộ trong những nhiệm kì tiếp theo.

Một là: Công tác chính trị, tư tưởng cần làm thường xuyên để nâng cao nhận thức và sự đoàn kết của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ đảng viên và sinh viên nhằm tạo ra sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương và Nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đề ra.

Hai là: Phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng bộ trong từng lĩnh vực hoạt động của Học viện; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể là nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ. Luôn chăm lo công tác đoàn thể, để các đoàn thể tham gia vào việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để động viên cán bộ viên chức, đảng viên, sinh viên thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng bộ. Phát huy truyền thống và thương hiệu của Học Viện.

Ba là: Nghị quyết của Đảng các cấp phải được quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể. Cần có những chủ trương, định hướng đúng và phù hợp, kiểm tra chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc sát sao, đánh giá và tổng kết kịp thời việc triển khai thực hiện.

Bốn là: Công khai, dân chủ và minh bạch đối với các hoạt động quản lý, điều hành trên cơ sở Bộ quy định nội bộ và Quy trình giải quyết công việc của Học viện. Cần xây dựng cơ chế khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân phát huy tính sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động trong xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác.

Năm là: Khai thác triệt để những thuận lợi của mô hình đại học đa ngành và cơ chế quản lý tự chủ cao, trách nhiệm cao. Đẩy mạnh hợp tác, liên thông, liên kết trong các hoạt động đào tạo, NCKH và chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thực tiễn.

Sáu là, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; quan tâm củng cố hệ thống tổ chức, đặc biệt công tác cán bộ; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ, đảm bảo tính nguyên tắc trong Đảng.

1.2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

* Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu lãnh đạo Học Viện Nông nghiệp Việt Nam của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.

Phương châm lãnh đạo xuyên suốt nhiệm kỳ là: “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

* Phương hướng chung

Trên cơ sở những điều kiện thuận lợi, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân chủ quan, khách quan; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XXIX đã đề ra phương hướng chung để lãnh đạo công tác trọng tâm của Học viện giai đoạn 2015 - 2020 về: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; công tác chuyên môn; công tác hợp tác quốc tế; công tác tổ chức và xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, đoàn thể, thi đua khen thưởng và nội bộ.

* Một số chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu đến năm 2020

+ Về công tác xây dựng Đảng

- Phấn đấu 80% cán bộ lãnh đạo các đơn vị đều là đảng viên.

- Phấn đấu 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm: trên 85%.

- Số lượng mở lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và đảng viên trong 5 năm (2015-2020): 10 lớp với 7.500 người.

- Kết nạp đảng viên mới hàng năm: trên 120 đảng viên mới được kết nạp, trong đó có trên 65% đảng viên là sinh viên.

+ Về xây dựng đội ngũ (cán bộ Đảng và chính quyền)

- Số cán bộ, giảng viên được quy hoạch cấp ủy và chính quyền; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh: 250 người.

- Số giảng viên đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; giáo sư, phó giáo sư: 450 tiến sĩ trong đó có 120 giáo sư và phó giáo sư.

- Số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên được cử đi đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị cao cấp: 30 người/nhiệm kì.

- Số cán bộ, giảng viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước: 1.500 lượt người.

+ Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy hàng năm: phấn đấu đạt 5% loại giỏi, 50% loại khá.

- Số lượng đề tài nghiên cứu các cấp: 100 đề tài, dự án/năm.

- Số lượng đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học gắn với đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên: 100 đề tài/năm.

- Mỗi năm đào tạo khoảng 60 lưu học sinh, trao đổi trên 50 sinh viên, mở rộng hợp tác với hơn 15 đối tác quốc tế mới.

-  Số lượng các đề tài dự án quốc tế hoàn chỉnh tham gia đấu thầu: 15 dự án (đề tài)/năm

- Tổ chức thành công 20 hội nghị/hội thảo quốc tế/năm, đăng trên

-  đăng trên 80 bài báo quốc tế /năm.

+ Về xây dựng tổ chức đoàn thể chính trị trong Học viện

-   Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Học viện đạt “đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm.

* Nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu

Trên cở sở mục tiêu tổng quát, phương hướng chung và một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2020, Đại hội nhất trí thông qua những nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu trong công tác để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện trong nhiệm kỳ 2015-2020 sát với tình hình thực tiễn phát triển của Học viện: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng; Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; Lãnh đạo công tác dân vận, đoàn thể, thi đua khen thưởng và công tác nội bộ của Học viện. Những nhiệm vụ này được trình bày chi tiết trong báo cáo chính trị của Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ, cán bộ và đại biểu  đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Học Viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 căn cứ ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

3. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học Viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, gồm 10 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.

4. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Học Viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học Viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và sinh viên dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Học Viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà Đảng bộ đã đề ra./.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ