Enter Title

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

***

Số: 01 - QĐ/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

v/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa XXIX (nhiệm kỳ 2015-2020)

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị;

- Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 4198-QĐ/ĐUK ngày 05 tháng 06 năm 2015 của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Phói Bí thư Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa XXIX (nhiệm kỳ 2015-2020);

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khóa XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020,

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Khóa XXIX (Nhiệm kỳ 2015-2020).

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3:

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Văn phòng và các Ban của Đảng ủy Học viện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ Khối, BCS Đảng Bộ NN&PTNT (để báo cáo)

- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc

- Các tổ chức: Hội đồng Học viện , Ban Giám đốc, Công đoàn,Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện

- Như điều 3

- Lưu: VP. Đảng uỷ

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

 

PGS.TS Nguyễn Thị Lan

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 KHÓA XXIX (NHIỆM KỲ 2015-2020)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01-QĐ/ĐU ngày 25 tháng 7 năm 2015

của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị; Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khóa XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 30 tháng 5 năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khóa XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 (sau đây gọi tắt là Đảng ủy) đề ra Quy chế làm việc như sau:

 

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẢNG UỶ,

BAN THƯỜNG VỤ, ỦY BAN KIỂM TRA, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CỦA ĐẢNG ỦY

 

Điều 1. Chức năng của Đảng uỷ

•  Đảng uỷ Học viện Nông nghiệp Việt Nam là hạt nhân chính trị, là cơ quan lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tổ chức thực hiện công tác Đảng của Đảng bộ giữa hai nhiệm kỳ.

•  Đảng uỷ lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của Học viện; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng uỷ

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

•  Giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, thương yêu giúp đỡ nhau trong Học viện; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

•  Phổ biến và quán triệt tới đảng viên và quần chúng các Nghị quyết của Đảng và tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

•  Lãnh đạo Chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức và tham gia tốt các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua trong Học viện .

•  Lãnh đạo cán bộ đảng viên gương mẫu và vận động quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện. Phát hiện và đấu tranh chống lại những quan điểm tư tưởng và việc làm sai trái với đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

•  Lãnh đạo và kiểm tra công tác xây dựng đời sống văn hoá trong Học viện.

 

2. Lãnh đạo công tác chuyên môn và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

•  Lãnh đạo việc xây dựng và quyết định chiến lược, quy hoạch phát triển Học viện .

•  Dựa vào chủ trương, chỉ thị, nhiệm vụ, chỉ tiêu của cấp trên và căn cứ vào Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XXIX của Đảng bộ, đầu năm học, Đảng uỷ thảo luận, ra Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm học và những biện pháp lớn để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện  .

•  Lãnh đạo việc xây dựng và kiểm tra thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, hợp tác quốc tế, phục vụ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ khác có liên quan đến Học viện.

•  Lãnh đạo tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức vào đầu năm học.

•  Xây dựng chương trình hành động để quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng cấp trên và mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, cấp bách của Học viện.

•  Lãnh đạo công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác thi đua trong Học viện.

•  Ra các Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

•  Lãnh đạo thống nhất công tác quản lý và tổ chức cán bộ trong Học viện  theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện công tác tổ chức cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc trong công tác tổ chức cán bộ.

•  Đề ra các Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình trong việc xắp xếp bộ máy quản lý, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

•  Chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định của Trung ương, Thành uỷ Hà Nội, Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNTvề công tác tổ chức cán bộ.

•  Lãnh đạo công tác xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ và các quy chế, quy định khác về công tác cán bộ, lãnh đạo xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ.

•  Đảng uỷ (hoặc Ban Thường vụ Đảng uỷ ) lãnh đạo và thông qua các phương án tổ chức quản lý, sắp xếp đổi mới, thành lập, giải thể các đơn vị của Học viện  do Giám đốc đề xuất.

•  Ban Thường vụ Đảng uỷ thảo luận và cho ý kiến về phương án cán bộ do Giám đốc đề xuất đối với các chức danh Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện  trở xuống trước khi Giám đốc ra Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển.

•  Đảng uỷ Học viện  thảo luận và cho ý kiến về phương án cán bộ do Giám đốc đề xuất đối với các chức danh Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện trước khi Giám đốc ra Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển.

•  Lãnh đạo việc tổ chức Đại hội của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; ra quyết định công nhận các cấp uỷ cấp dưới. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và phân cấp quản lý của Đảng bộ cấp trên cơ sở do Trung ương quy định.

•  Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

4. Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội

•  Lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện .

•  Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ của mỗi đoàn thể.

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

•  Đảng uỷ đề ra chương trình và biện pháp xây dựng Đảng bộ Học viện, phấn đấu giữ vững là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng uỷ tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Học viện  về xây dựng tổ chức Đảng.

•  Đảng uỷ thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ và từng đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình trong Đảng, tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng và trong quần chúng.

•  Đảng uỷ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới trong cán bộ viên chức và sinh viên.

•  Đảng uỷ xây dựng và chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc xây dựng phương hướng nhiệm vụ kiểm tra trong từng thời gian, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy chế làm việc; giải quyết những kiến nghị của các bộ phận về công tác kiểm tra, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ; có chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và Nghị quyết của Đảng uỷ, kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Đảng uỷ.

Hình thức tiến hành kiểm tra của Đảng uỷ: Phối hợp với Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ tổ chức các đoàn kiểm tra, định kỳ nghe báo cáo phản ánh của các Đảng uỷ viên theo dõi các chi bộ; qua phản ánh và báo cáo của Chi bộ, các đoàn thể quần chúng, của giáo viên, cán bộ công nhân viên và sinh viên trong Học viện .

•  Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng đảng viên, Chi bộ vào cuối mỗi năm học.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ Đảng uỷ

1. Thay mặt Đảng uỷ lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên, của Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết của Đảng uỷ giữa 2 kỳ họp Đảng uỷ.

2. Được Ban chấp hành uỷ quyền:

•  Chỉ đạo và kiểm tra các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện các Nghị quyết của cấp trên và của Đảng uỷ; tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chỉ đạo.

•  Thực hiện chế độ báo cáo với Đảng uỷ Khối về công tác của Đảng bộ, những vấn đề lớn trong thực hiện quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông báo các mặt hoạt động của Đảng bộ tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

•  Chuẩn bị các đề án công tác, các báo cáo sơ kết, tổng kết, dự thảo các văn bản, nghị quyết để đưa ra Đảng uỷ Học viện  thảo luận, quyết nghị; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Đảng uỷ Học viện .

•  Xem xét, quyết định kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng.

•  Thừa uỷ quyền của Đảng uỷ trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ; xem xét, quyết định kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

•  Chuẩn y cấp uỷ, bổ sung, chỉ định cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng.

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Ban giúp việc Đảng uỷ; quản lý cán bộ chuyên trách đảng.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

•  Căn cứ vào Chỉ thị, Nghị quyết của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (sau đây viết tắt là UBKT ĐU) Đảng cấp trên, Nghị quyết và chương trình kế hoạch công tác của Đảng uỷ Học viện, UBKT Đảng uỷ Học viện  xây dựng chương trình công tác trong Nhiệm kỳ XXIX, hàng năm trên cơ sở đó triển khai thực hiện.

•  Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

•  Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

•  Xem xét, kết luận những Học viện  hợp vi phạm kỷ luật, đề xuất hình thức kỷ luật và đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật.

•  Giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức Đảng, đảng viên, về kỷ luật Đảng.

•  Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và các cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp.

•  Tiến hành kiểm tra định kỳ theo học kỳ và kiểm tra đột xuất (khi có sự đồng ý của Bí thư hoặc Đảng uỷ); có quyền yêu cầu tổ chức Đảng cấp dưới và Đảng viên báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, thấy có những việc làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước, phải báo cáo với Thường vụ Đảng uỷ và Đảng uỷ để có hình thức kỷ luật phù hợp. Đảng uỷ phải có kết luận rõ ràng nếu đối tượng được kiểm tra không thống nhất, Đảng uỷ báo cáo lên cấp trên và các cơ quan có trách nhiệm để xem xét giải quyết.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Đảng ủy và các Ban của Đảng uỷ

1. Các Ban của Đảng uỷ là cơ quan tham mưu cho Đảng uỷ thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác cụ thể theo từng lĩnh vực.

Căn cứ vào Nghị quyết, chương trình và kế hoạch công tác của Đảng uỷ Học viện , các Ban của Đảng uỷ xây dựng chương trình công tác của Ban trong Nhiệm kỳ, hàng năm trên cơ sở đó triển khai thực hiện.

Các Ban của Đảng uỷ họp hàng quý để đánh giá công việc quý trước và xây dựng kế hoạch công tác cho quý tiếp theo để báo cáo Đảng uỷ.

Các Ban của Đảng uỷ có trách nhiệm xây dựng, đôn đốc thực hiện và đánh giá thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ theo mảng công tác được phân công.

2. Văn phòng Đảng ủy là bộ phận chuyên trách giúp việc cho Thường trực Đảng uỷ, có nhiệm vụ:

•  Giải quyết các công việc Đảng vụ: thu Đảng phí, chuyển sinh hoạt ...

•  Giúp Bí thư và Đảng uỷ tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng cấp trên và Đảng uỷ Học viện  ở một số khâu, một số lĩnh vực được giao.

•  Thực hiện các công việc hành chính cho Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ, các Ban của Đảng uỷ.

•  Chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp của Ban Thường vụ và Đảng uỷ, chuẩn bị các báo cáo cấp trên.

•  Quản lý con dấu, lưu hồ sơ và tài liệu của Đảng bộ theo quy định.

•  Thực hiện các nhiệm vụ văn phòng khác do Thường trực Đảng uỷ phân công.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẢNG ỦY VIÊN,

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ VÀ CÁC PHÓ BÍ THƯ

 

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng uỷ viên

•  Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Tham gia lãnh đạo tập thể ở các Hội nghị Ban Chấp hành; tham gia dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện và có trách nhiệm tổ chức thực hiện ở nơi mình công tác và trong lĩnh vực được phân công; thảo luận, biểu quyết những vấn đề chung của Ban Chấp hành. Tham gia đầy đủ và chuẩn bị đóng góp ý kiến tại các kỳ họp. Trường hợp không tổ chức hội nghị và gửi tài liệu đến để xin ý kiến, cần trả lời bằng văn bản và đúng thời gian quy định. (Nếu vắng mặt phải có lý do, sau đó bố trí thời gian để tiếp thu và thực hiện nghị quyết của kỳ họp).

•  Nghiêm chỉnh bảo vệ và đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, các Nghị quyết và quyết định của Đại hội Đảng bộ và của Đảng uỷ. Trực tiếp góp phần xây dựng chi bộ nơi mình sinh hoạt thành tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

•  Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công và điều động của Đảng; có quyền trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét, đánh giá, quyết định bố trí công tác, thi hành kỷ luật đối với mình.

•  Gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết, nếp sống trong sạch, lành mạnh và xây dựng gia đình văn hoá.

•  Thực hiện đúng chế độ bảo mật, kỷ luật phát ngôn của Đảng và Nhà nước. Khi giải quyết công việc không lấy danh nghĩa Đảng uỷ Học viện, trừ trường hợp được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ uỷ nhiệm.

•  Có kế hoạch học tập và nâng cao trình độ mọi mặt về chuyên môn nghiệp vụ, về lý luận chính trị.

•  Có quyền ứng cử, đề cử vào Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT ĐU, xin rút khỏi Đảng uỷ và các chức danh được bầu hoặc bổ nhiệm và phân công.

•  Được cung cấp những thông tin cần thiết theo quy định về chính trị, kinh tế của đất nước, về hoạt động của Đảng bộ, của Học viện  để phục vụ cho việc nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác và tham gia xây dựng các chủ trương, biện pháp chỉ đạo của Đảng uỷ.

•  Định kỳ hàng năm, tự phê bình về trách nhiệm được giao, có nhận xét của cấp uỷ nơi sinh hoạt, gửi báo cáo về Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện .

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Ngoài trách nhiệm, quyền hạn của uỷ viên Ban Chấp hành, c ác Uỷ viên Ban Thường vụ còn có trách nhiệm, quyền hạn:

•  Tham gia thảo luận và biểu quyết các quyết định của Ban Thường vụ.

•  Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ và Ban Thường vụ về công tác chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban Thường vụ trong lĩnh vực công tác được phân công.

•  Uỷ viên Thường vụ được phân công từng lĩnh vực công tác hoặc phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, có trách nhiệm nắm và phản ánh tình hình lĩnh vực hoặc địa bàn phụ trách, tham mưu để Đảng uỷ ra văn bản chỉ đạo; tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và tổ chức đảng cấp trên trong lĩnh vực mình phụ trách. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc thấy cần thiết thì tuỳ trường hợp cụ thể báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy hoặc Ban Thường vụ Đảng ủy. Uỷ viên Thường vụ sử dụng thẩm quyền và trách nhiệm được giao để giải quyết công việc, không lấy danh nghĩa thay mặt Đảng uỷ hay Ban Thường vụ, trừ trường hợp được Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy uỷ nhiệm.

•  Hàng năm tự phê bình và phê bình trước tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy về trách nhiệm được phân công.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bí thư Đảng uỷ

•  Bí thư Đảng uỷ là người đứng đầu Ban Chấp hành, có trách nhiệm cao nhất của Đảng bộ; cùng với Ban Chấp hành chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, nghị quyết của Đảng uỷ Học viện .

•  Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ chủ trì công việc của Đảng uỷ; chủ trì và kết luận các Hội nghị của Đảng uỷ, Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng uỷ.

1.                  Bí thư Đảng uỷ báo cáo, đề xuất trước Đảng uỷ các phương hướng, chương trình, kế hoạch, biện pháp lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Đảng bộ Học viện để Đảng uỷ quyết định và triển khai việc chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong toàn Học viện thực hiện.

2.                  Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ mối liên hệ với các Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các Bí thư chi bộ trực thuộc.

3.                  Chỉ đạo Phó Bí thư giải quyết công việc hàng ngày của Đảng uỷ, uỷ nhiệm cho Phó Bí thư Đảng uỷ chủ trì công việc khi vắng mặt. Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ ký các nghị quyết và văn bản của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy.

4.                  Định kỳ hàng tháng, Bí thư Đảng uỷ cùng Ban Giám đốc có lịch tiếp cán bộ viên chức và sinh viên.

5.                  Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy ký các văn bản quan trọng của Đảng uỷ, của Ban thường vụ Đảng uỷ.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Bí thư Đảng uỷ

•  Giúp Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ Học viện  theo lĩnh vực được phân công; thay mặt Bí thư Đảng ủy giải quyết một số công việc khi được Bí thư Đảng ủy uỷ quyền hoặc giải quyết công việc khi Bí thư Đảng ủy đi vắng.

•  Thường xuyên trao đổi với các Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy những vấn đề cần thiết, chủ trì phối hợp giải quyết công việc giữa các Uỷ viên Thường vụ phụ trách từng lĩnh vực; chỉ đạo triển khai việc thực hiện các nghị quyết của Đảng uỷ, chủ trương, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy; chỉ đạo việc thực hiện chế độ thông tin cho các Đảng uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các chi bộ Đảng trực thuộc.

•  Thay mặt Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ ký các văn bản của Đảng uỷ, Ban Thường vụ theo lĩnh vực được phân công. Trước khi ký các văn bản quan trọng phải báo cáo, xin ý kiến Bí thư Đảng uỷ.

 

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Đảng uỷ

Thường trực Đảng uỷ gồm Bí thư và các Phó Bí thư Đảng uỷ, có trách nhiệm và quyền hạn:

•  Thường trực Đảng uỷ điều hành công việc theo chương trình công tác của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giải quyết công việc do Ban Thường vụ Đảng ủy uỷ quyền.

•  Xây dựng và điều hành thực hiện lịch công tác của Đảng uỷ.

•  Chuẩn bị nội dung, quyết định triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng uỷ cũng như các cuộc họp với cấp uỷ các Chi bộ để phổ biến, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kêt thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên và của Đảng uỷ Học viện .

•  Chủ động đề xuất với Đảng uỷ và Ban Thường vụ Đảng ủy những chủ trương và biện pháp trong lĩnh vực công tác được phân công và các lĩnh vực khác.

•  Giúp Đảng uỷ tổ chức và triển khai kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên và của Đảng uỷ Học viện .

 

Chương III

PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

VÀ CÁC QUAN HỆ CÔNG TÁC CHỦ YẾU

 

Điều 11: Phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ

Đảng uỷ Học viện Nông nghiêp Việt Nam lãnh đạo thông qua các phương thức chủ yếu sau:

•  Đề ra các Nghị quyết về các chủ trương, nhiệm vụ và định hướng các biện pháp lớn phát triển Học viện  trên tất cả các mặt hoạt động.

•  Xây dựng và thực hiện các chương trình hành động để tập trung lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

•  Giáo dục, vận động quần chúng thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

•  Tổng kết thực tiễn công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong từng thời kỳ.

•  Kiểm tra đôn đốc thực hiện các Nghị quyết và nhiệm vụ công tác của Đảng ủy.

•  Tổ chức kiểm tra Đảng viên gương mẫu chấp hành tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Điều 12. Chế độ làm việc

1. Đảng ủy làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, theo chương trình toàn khoá và hàng năm (từng thời gian có thể điều chỉnh hoặc bổ sung). Đảng uỷ họp định kỳ hàng tháng và họp bất thường khi cần thiết do Ban Thường vụ Đảng ủy triệu tập.

- Các nghị quyết, quyết định của Đảng uỷ phải được ít nhất trên 1/2 số Uỷ viên Ban Chấp hành đồng ý mới có giá trị.

- Tài liệu trình ra Hội nghị Ban Chấp hành do Ban Thường vụ thẩm định và chuẩn bị được gửi đến các Uỷ viên Ban Chấp hành trước ngày khai mạc Hội nghị ít nhất 2 ngày và thời gian họp được thông báo trên lịch tuần của Học viện trước 1 tuần (trừ trường hợp đột xuất).

- Chương trình làm việc Hội nghị Ban Chấp hành do Ban Thường vụ chuẩn bị và được Ban Chấp hành thông qua. Ban Chấp hành thông qua Nghị quyết chung kỳ họp. Nếu có Nghị quyết chuyên đề thì có thể ủy nhiệm cho Ban Thường vụ tiếp thu ý kiến Hội nghị Ban Chấp hành, hoàn chỉnh nghị quyết để ban hành.

- Điều hành, khai mạc và kết luận, bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành là đồng chí Bí thư hoặc đồng chí Phó Bí thư được ủy quyền.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ làm việc theo chương trình hàng năm, quý, tháng, tuần.

- Ban Thường vụ Đảng uỷ họp mỗi tháng một kỳ vào cuối tháng để kiểm điểm tình hình hoạt động và đề ra công tác tiếp theo. Hội nghị Ban Thường vụ do Thường trực Đảng uỷ triệu tập. Có thể triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ đột xuất tuỳ tính chất nội dung công việc cần thiết; có thể mời các thành phần liên quan tham dự. Hàng năm, Ban Thường vụ kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước Ban Chấp hành Đảng bộ.

Tài liệu trình Hội nghị Ban Thường vụ phải được gửi tới các Uỷ viên Thường vụ ít nhất 02 ngày trước khi khai mạc Hội nghị (trừ một số tài liệu có nội dung đặc biệt hoặc họp đột xuất).

- Các cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy thể hiện trách nhiệm thay mặt Ban Chấp hành điều hành công việc của Đảng bộ giữa hai kỳ họp; nghe Bí thư, Phó Bí thư và các đồng chí Uỷ viên Thường vụ được phân công báo cáo công việc thường xuyên và những vấn đề phát sinh đã và đang giải quyết trong thời gian giữa hai kỳ họp; chuẩn bị nội dung họp Ban Chấp hành; nghe báo cáo, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo thi hành nghị quyết của Đảng; bàn và quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý. Các vấn đề cần quyết nghị phải được ít nhất trên 1/2 tổng số Uỷ viên Thường vụ tán thành.

- Các vấn đề cần quyết nghị tập thể Ban Thường vụ nhưng vì điều kiện không tổ chức được Hội nghị, Thường trực Đảng uỷ gửi tài liệu đến từng Uỷ viên Ban Thường vụ cho ý kiến và tổng hợp hoàn chỉnh văn bản. Các vấn đề được trên 1/2 tổng số Uỷ viên Ban Thường vụ tán thành có giá trị như quyết nghị của Hội nghị Ban Thường vụ.

- Hàng năm, Ban Thường vụ kiểm điểm hoạt động của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ và của Ban Chấp hành.

- Những việc cấp bách hoặc những việc xét thấy không cần thiết họp Ban Thường vụ thì uỷ nhiệm cho Bí thư, Phó Bí thư bàn thống nhất xử lý, giải quyết, sau đó báo cáo Ban Thường vụ biết.

- Các Quyết định của Ban Thường vụ được thông tin tới các Uỷ viên Ban Chấp hành bằng các hình thức thích hợp.

3. Thường trực Đảng uỷ (bao gồm đồng chí Bí thư và các đồng chí Phó Bí thư):

- Thường trực Đảng uỷ họp tháng 1 kỳ vào ngày cuối hàng tháng, khi cần thiết có thể họp bất thường hoặc điều chỉnh thời gian.

- Nội dung cuộc họp Thường trực Đảng ủy là trao đổi, phối hợp công tác của đồng chí Bí thư và các đồng chí Phó Bí thư; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương, Thành uỷ, Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ; cho ý kiến kịp thời xử lý những vấn đề mới nảy sinh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chuẩn bị những nội dung công tác quan trọng để trình Ban Thường vụ quyết định; phối hợp công tác điều hành hoạt động của các Ban, Văn phòng Đảng uỷ.

- Văn phòng Đảng uỷ chuẩn bị các tài liệu có liên quan trình cuộc họp Thường trực.

Điều 13. Quan hệ của Đảng uỷ với Đảng uỷ cấp trên

•  Đảng uỷ Học viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các trường  Đại học, Cao đẳng Hà Nội, đồng thời chịu sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

•  Hàng quý, Đảng uỷ báo cáo tình hình hoạt động của Đảng bộ Học viện lên lãnh đạo Đảng cấp trên và khi cần có báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Điều 14. Quan hệ của Đảng uỷ Học viện  với các Chi uỷ trực thuộc

•  Định kỳ (năm, học kỳ, tháng) và đột xuất, Đảng uỷ tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên và nghị quyết của Đảng uỷ Học viện  tới các Chi uỷ trực thuộc để triển khai thực hiện.

•  Đảng uỷ chỉ đạo thực hiện công tác Đảng tới Chi bộ trực thuộc.

•  Đảng uỷ kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ ở các Chi bộ trực thuộc.

•  Đảng uỷ thu thập và xử lý các tình hình do Chi uỷ trực thuộc báo cáo, kiến nghị.

 Điều 15. Quan hệ của Đảng uỷ Học viện với Giám đốc

•  Giám đốc chịu sự lãnh đạo và kiểm tra của Đảng uỷ. Đảng uỷ tôn trọng và phát huy quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc theo đúng các Nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật. Giám đốc có trách nhiệm bảo đảm điều kiện để Đảng uỷ Học viện  và các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

•  Khi Đảng ủy và Giám đốc có ý kiến khác nhau thì Giám đốc quyết định theo quyền hạn và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời Đảng ủy và Giám đốc cùng báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

•  Định kỳ (học kỳ, năm học) hoặc đột xuất (nếu cần)Giám đốc báo cáo với Đảng uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác học kỳ, năm học và dự kiến kế hoạch hoặc những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi để Đảng uỷ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện. Giám đốc có thể báo cáo để Đảng uỷ quyết định một số vấn đề theo chuyên đề công tác của Học viện.

Điều 16. Quan hệ của Đảng uỷ Học viện với Hội đồng Học viện

•  Đảng uỷ lãnh đạo Hội đồng Học viện thực hiện tốt trách nhiệm và quyền hạn theo Nghị quyết của Đảng, Luật Giáo dục và các quy định hiện hành. Đảng uỷ tôn trọng và phát huy quyền hạn, chức năng và trách nhiệm của Hội đồng Học viện theo các quy định của Nhà nước và của Học viện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện. Chủ tịch Hội đồng Học viện  chịu sự lãnh đạo và kiểm tra của Đảng uỷ Học viện .

•  Trước mỗi kỳ họp của Hội đồng Học viện, Chủ tịch Hội đồng Học viện báo cáo với Đảng uỷ hoặc Thường vụ Đảng uỷ chương trình công tác đã thực hiện và chương trình, kế hoạch của kỳ tới .

•  Quan hệ giữa Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch Hội đồng Học viện là quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các Nghị quyết của Đảng uỷ.

Điều 17. Quan hệ của Đảng uỷ và các tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện

•  Đảng uỷ lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt vai trò chức năng của mình.

•  Định kỳ hàng quý, Thường vụ Đảng uỷ làm việc với Thường vụ các tổ chức: Công đoàn Học viện, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện, Hội sinh viên để nghe báo cáo tình hình hoạt động quý trước và chương trình hoạt động quý sau. Thường vụ Đảng uỷ thông báo những chủ trương, nhiệm vụ cơ bản của Đảng bộ tới lãnh đạo các tổ chức trên để quán triệt và tổ chức thực hiện.

•  Trên cơ sở định hướng lớn của Đảng uỷ, hàng năm và mỗi học kỳ các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng chương trình kế hoạch công tác, báo cáo Đảng uỷ.

•  Thường vụ Công đoàn, Thường vụ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh Học viện báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của quý và chương trình hoạt động của quý sau cho Đảng uỷ Học viện vào tuần cuối của từng quý.

Điều 18. Quan hệ Đảng uỷ và các đơn vị ngoài Học viện

Đảng uỷ xây dựng các quan hệ phối hợp với Đảng uỷ của các cơ quan, ban ngành có liên quan như: Đảng uỷ Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện uỷ Gia Lâm…, Đảng uỷ một số trường bạn trong Khối và một số Đảng uỷ khác nhằm phối hợp công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ của Học viện .

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 19: Tổ chức thực hiện

•  Đảng uỷ chịu trách nhiệm thực hiện quy định này trong các mặt hoạt động của Đảng bộ. Trong quá trình thực hiện Đảng uỷ sẽ nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện bản quy định cho phù hợp.

•  Cá nhân, tập thể nào vi phạm quy chế phải được nhắc nhở, phê bình nghiêm túc. Nếu vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

•  Quy định này có hiệu lực thực hiện từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ Khối, BCS Đảng Bộ NN&PTNT (để báo cáo)

- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc

- Các tổ chức: Hội đồng Học viện , Ban Giám đốc, Công đoàn,Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện

- Như điều 3

- Lưu: VP. Đảng uỷ

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ