Enter Title

QUY ĐỊNH

chức năng, nhiệm vụ các Ban của Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khóa XXIX, Nhiệm kỳ 2015-2020


- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XI);

- Căn cứ quy định số Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Chấp hành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện….).

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam khoá XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của BCH Đảng bộ Học viện;

Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thống nhất ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các ban của Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1.   Ban Tổ chức Đảng uỷ

a. Chức năng

1)  Là bộ phận tham mưu của Đảng uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong Đảng.

2) Là bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng uỷ.

b. Nhiệm vụ

1) Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

2) Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ.

3) Tham mưu về công tác cán bộ, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ, Đảng uỷ quản lý; quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của các chi bộ đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội.

4) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các chi uỷ trực thuộc Đảng uỷ, và các đoàn thể chính trị - xã hội.

5) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của chi bộ, đơn vị trực thuộc Đảng uỷ.

6) Thẩm định các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của chi uỷ cơ sở, và các đoàn thể chính trị - xã hội, bộ phận, đơn vị trực thuộc Đảng uỷ trước khi trình Ban Thường vụ, Đảng uỷ.

7) Thẩm định và trình Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

8) Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

9) Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên.

10) Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, viên chức của Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, các khoa, phòng, ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.

11) Cụ thể hoá và tham mưu triển khai các văn bản của cấp trên, của Đảng uỷ và Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác tác tổ chức, cán bộ, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

12) Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch; quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, đảng viên.

13) Thực hiện công tác thống kê về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, viên chức.

14) Là bộ phận Thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Đảng uỷ.

15) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức Đảng.

16) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ giao.

2. Ban chuyên môn Đảng uỷ

a. Chức năng

1)  Là bộ phận tham mưu của Đảng uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ về công tác chuyên môn của Đảng uỷ gồm: công tác đào tạo, công tác khoa học và công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, công tác dịch vụ xã hội.

2) Là bộ phận nghiệp vụ về công tác chuyên môn của Đảng uỷ.

b. Nhiệm vụ

1) Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác đào tạo, công tác khoa học và công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, công tác dịch vụ xã hội.

2) Xây dựng các đề án về công tác đào tạo, công tác khoa học và công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, công tác dịch vụ xã hội thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Đảng uỷ.

3) Thẩm định các đề án, văn bản về công tác đào tạo, công tác khoa học và công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, công tác dịch vụ xã hội đơn vị trực thuộc Đảng uỷ trước khi trình Ban Thường vụ, Đảng uỷ.

4) Tham gia thẩm định đề án, văn bản về công tác đào tạo, công tác khoa học và công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, công tác dịch vụ xã hội của Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, các phòng, khoa, ban, trung tâm, công ty.

5) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, công tác khoa học và công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, công tác dịch vụ xã hội.

6) Sơ kết, tổng kết về công tác đào tạo, công tác khoa học và công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, công tác dịch vụ xã hội.

7) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trựcĐảng uỷ giao.

3. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ

a- Chức năng

1) Là bộ phận tham mưu giúp Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ giao.

2) Là bộ phận nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng uỷ.

b- Nhiệm vụ

1) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ.

2) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và nhiệm vụ do Đảng uỷ, Ban Thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ quyết định.

3) Phối hợp với các ban đảng, giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Đảng uỷ, Ban Thường vụ lập tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và tham mưu xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

4) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng uỷ, Ban Thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ; tham gia ý kiến các trường hợp do bộ phận chức năng đề nghị khen thưởng.

5) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, chi bộ đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

6) Thẩm định đề án, văn bản của các bộ phận đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ trước khi trình Ban Thường vụ, Đảng uỷ.

7) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ.

8) Kiểm tra, giám sát hoạt động của đảng viên, cán bộ, viên chức, Đảng uỷ viên, chi uỷ viên khi cần thiết.

9) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ.

10) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trựcĐảng uỷ giao.

4. Ban Tuyên giáo và công tác đoàn thể

a- Chức năng

1) Là bộ phận tham mưu của Đảng uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trựcĐảng uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ,…

2) Là bộ phận nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng uỷ.

b- Nhiệm vụ

1) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và sinh viên, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá ở Học viện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng uỷ, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

2) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế của Đảng uỷ, Ban Thường vụ về công tác tuyên giáo.

3) Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các chi uỷ, chi bộ, các phòng, ban, đon vị và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

4) Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới.

5) Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Học viện.

6) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với tuyên truyền viên, cộng tác viên. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Đảng uỷ.

7) Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các đơn vị trong Học viện, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trựcĐảng uỷ giao.

9) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

5. Ban công tác đảng

a- Chức năng

1) Là bộ phận tham mưu của Đảng uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ về công tác xây dựng Đảng

2) Là bộ phận nghiệp vụ về công tác đảng của Đảng uỷ.

b- Nhiệm vụ

1. Tham mưu cho Đảng uỷ đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan.

2. Tham mưu cho Đảng uỷ thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

          3. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

          4. Tham mưu cho Đảng ủy xây dựng nghị quyết, kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

          5. Tham mưu công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

          6. Định kỳ hằng năm, tham mưu cho Đảng uỷ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

6. Văn phòng Đảng ủy

a-  Chức năng

1. Văn phòng Đảng ủy Học viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy  trong tổ chức, điều hành, xử lý công việc của Đảng bộ Học viện.

2.Văn phòng Đảng ủy Học viện là đầu mối nối liền giữa Đảng ủy với các chi bộ đảng, các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội trong và ngoài Học viện.

3.Văn phòng Đảng ủy Học viện là trung tâm thông tin tổng hợp, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện và Đảng ủy cấp trên.

II-  Nhiệm vụ

1. Văn phòng Đảng ủy Học viện có nhiệm vụ giúp việc cho Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; tham gia chuẩn bị các văn bản để trình Ban Thường vụ phê chuẩn, ký duyệt trước khi ban hành.

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình công tác trong toàn Đảng bộ cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Học viện để từ đó  tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ.

4. Chuẩn bị các văn bản phục vụ hội nghị Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Học viện và phục vụ các chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy. Ghi biên bản các cuộc họp, gởi biên bản trong vòng 5 ngày sau cuộc họp Đảng ủy và thông báo những quyết định của Ban Thường vụ theo sự phân công của Thường trực cho các Đảng ủy viên.

5.Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của các Ban thuộc Đảng ủy Học viện; giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Học viện xây dựng các báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm, nhiệm kỳ cấp ủy), sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng ủy cấp trên. 

6. Thực hiện rà soát hồ sơ phát triển đảng, chuyển đảng chính thức; công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên và các công tác đảng vụ khác để trình Ban Thường vụ xem xét quyết định; Ban hành các văn bản theo sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy.

7. Thừa lệnh Ban Thường vụ ký các văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khi được phân công.

8. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật; quản lý hồ sơ đảng viên trong toàn Đảng bộ; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở về nghiệp vụ công tác Đảng (văn thư, lưu trữ, bảo mật, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng, thu nộp đảng phí, khen thưởng, kỷ luật, báo cáo, thống kê…).

9. Quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ Học viện và của Văn phòng.

Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.


VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ