Danh sách các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020


TT

Chi bộ

Ngày ĐH

Ghi chú

1

Khoa Chăn nuôi

04/10/2015

2

Khoa CN Sinh học

04/06/2015

3

Khoa CN Thông tin

04/08/2015

4

Khoa CN Thực phẩm

24/03/2015

5

Khoa Cơ Điện

24/03/2015

6

Khoa Giáo dục Quốc phòng

31/03/2015

7

Khoa Kế toán và QTKD

28/03/2015

8

Khoa Môi trường

04/07/2015

9

Khoa Nông học

30/03/2015

10

Khoa Quản lý Đất đai

24/03/2015

11

Khoa Sư phạm và NN

31/03/2015

12

Khoa Thú y

28/03/2015

13

Ban CTCT và CTSV

31/03/2015

14

Ban HT Quốc tế

25/3/2015

15

Ban KH và Công nghệ

27/03/2015

16

Ban QLCSVC và Đầu tư

31/03/2015

17

Ban Quản lý đào tạo

04/02/2015

18

Ban TC và Kế toán

26/03/2015

19

Công ty tư vấn

30/03/2015

20

NXB ĐH Nông nghiệp

31/03/2015

21

Thanh tra - ĐBCL

04/01/2015

22

Trạm Y tế

04/02/2015

23

TT Giáo dục thể chất và TT

25/03/2015

24

TT Thực nghiệm và ĐTN

24/03/2015

25

TT. Dạy nghề Cơ Điện và ĐTLX

18/3/2015

26

TT. TT Thư viện Lương Định Của

26/03/2015

27

Viện NC và PT Cây trồng

24/03/2015

28

Viện PTCN Cơ điện

23/03/2015

29

VP Học viện

26/03/2015

30

SV khoa CN Sinh học

04/04/2015

31

SV khoa Cơ Điện

27/03/2015

32

SV khoa Kế toán và QTKD

28/03/2015

33

SV khoa Kinh tế và PTNT

27/03/2015

34

SV khoa Môi trường

28/3/2015

35

SV khoa Nông học

04/06/2015

36

SV khoa Quản lý đất đai

29/03/2015

37

Sinh viên khoa Thú y

29/03/2015

38

Viện Sinh học Nông nghiệp

30/3/2015

39

Khoa Kinh tế và PTNT

11/5/2015

40

Ban Tổ chức Cán bộ

14/5/2015

41

Khoa LLCT và XHVĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84.024.62617513 - Fax:  / vpdanguy@vnua.edu.vn  | Liên hệ